;

 

Sten K Johnson stiftelse

Sten K Johnsons Stiftelse riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik. I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt.

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

Sten K Johnsons Stiftelse Stipendieutlysning 2019

Utlysningens ansökningsformulär finns på följande språk: Svenska English

Beskrivning

Sten K Johnsons Stiftelse utlyser stipendier inom områdena Bildning, Entreprenörskap, Litteratur, Medicin, Musik, Teknik, Utbildning.

Endast elektroniska ansökningar som kommit Stiftelsen tillhanda senast 14:e februari 2019 kommer att behandlas.

Datum

Öppnar: 2019-01-14 14:00
Stänger: 2019-02-14 14:00
Utlysningen är inte öppen. Det går inte att ansöka.

Ansökningar 2019

Villkor

Stipendium kan sökas för konkret, noggrant definierat projekt med specificerad och tydlig projektplan, ett konkret formulerat mål, tidplan och budget. Ansökningarna kommer även att bedömas utifrån kriterier såsom nytänkande, samhällsnytta och gränsöverskridande.

Vem kan söka

Individer, organisationer eller företag som bor eller verkar i Skåne.

Vad finansierar Stiftelsen

Stipendierna riktar sig företrädesvis mot projekt i tidiga faser. Exempel på kostnader är utvecklingskostnader och andra projektrelaterade kostnader såsom patentsökning, kostnader för inköp av instrument, bidrag till resor, marknadsföringskostnader, publiceringskostnader m.m. Sten K Johnsons Stiftelse är vid inget tillfälle att betrakta som arbetsgivare.

Stipendium beviljas inte för egen utbildning. Stipendier beviljas inte heller för projekt som avslutas före 2019-06-30.

Maximalt sökbelopp är 300 000 SEK per projekt/ansökan

Ansökan skall bestå av

Ansökan skall bestå av populärvetenskaplig beskrivning, mål och syfte med projektet, projektplan och budget.

Avtal och redovisning

Stipendium får inte användas till annat än det som ansökan avser. Stipendiemottagare är skyldig att, efter ett år, lämna redovisning till Stiftelsen.

Övriga villkor

Utbetalat stipendium kan komma att krävas tillbaka om projektet inte genomförs eller om projektet väsentligen avviker från den projektplan som presenteras i ansökan.

Rätten till stipendiet förfaller om det inte begärs ut inom den tidsfrist som anges i stipendiebrevet.

Villkoren ovan kan komma att ensidigt ändras av Stiftelsen.

Sökande är medveten om och lämnar sitt samtycke till Stiftelsens behandling och lagring av personuppgifter för den interna beredningsprocessen (personuppgiftslagen). Sökande har rätt att ta del av registrerade uppgifter. Sökande lämnar sitt samtycke till publicering av sökandes namn och projekt på Stiftelsens hemsida vid beviljande av stipendium.

Elektronisk ansökan

Ansökan om stipendium kan endast göras elektroniskt. Ansökan kan lämnas på svenska eller engelska. Bekräftelse kommer att skickas ut när den elektroniska ansökan är mottagen av Stiftelsen. Observera att efter att ansökan är inskickad kan den inte ändras eller kompletteras.

Sökande ansvarar själv för att ansökan är fullständig. Stiftelsen kommer inte att behandla ofullständiga ansökningar.

Besked om stipendium beviljats eller inte kommer att skickas ut till samtliga sökande i mitten av maj.

Stipendieutdelning sker i mitten av juni.

För mer information

www.stenkjohnsonsstiftelse.se alternativt info@stenkjohnsonsstiftelse.se. Du kan också ringa Lisbeth Barchan, verksamhetsansvarig, på 0708 18 15 66