;

 

Konsul Th C Berghs stiftelse

Stiftelsen har till uppgift att främja vetenskaplig forskning och har inriktat sig på att stödja forskning inom allergiområdet som bedrivs i Sverige. Den delar årligen ut cirka 1 miljon kronor till detta ändamål. Stiftelsen anordnar även symposier för att sprida kunskaper om de senaste rönen inom allergiforskningen till icke-specialister.

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

Allergiforskning 2020

Utlysningens ansökningsformulär finns på följande språk: sv

Beskrivning

Datum

Öppnar: 2019-10-30 09:00
Stänger: 2019-12-17 16:00
Utlysningen är inte öppen. Det går inte att ansöka.

Ansökningar 2020

Villkor

Ändamål
Konsul Th C Berghs stiftelse skall främja vetenskaplig forskning och har inriktat sig på att stödja den forskning som bedrivs i Sverige inom allergiområdet. Stiftelsen delar årligen ut anslag/stipendier på ca 1 miljon kr till svenska allergiforskare.
Vem kan söka?
Allergiforskare kan ansöka om forskningsanslag eller stipendier. Ett särskilt anslag på 100 000 kr tilldelas en forskare som disputerat 2018/19. Ansökan om anslag skall vara stiftelsen tillhanda senast den 16 december 2019.
Elektronisk ansökan
Ansökan inlämnas elektronisk via vårt databehandlingssystem FundPro. Observera att efter det att ansökan är inskickad så kan den inte ändras eller kompletteras. Den sökande ansvarar själv för att ansökan är fullständig. Stiftelsen kommer inte att behandla ofullständiga ansökningar.

Ansökan ska bestå av:
  • Projekttitel (Max 170 tecken)
  • Grunduppgifter som namn och svars-adress
  • Projektsammanfattning (Max 2000 tecken)
  • Projektbeskrivning i enlighet med instruktionerna (max 6 A4-sidor)
  • Budget med en specifikation över kostnader
  • CV med publikationslista
Det skall framgå om anslag eller stipendium sökes. Registrerade doktorander kan endast söka stipendium och ett tillstyrkande brev av en handledare skall då bifogas. Ange samtidigt om medel söks från annat håll och vad du fått beviljat eller avslaget eller om du fortfarande väntar på besked. Tidigare mottagare av anslag/stipendier från stiftelsen skall ha inlämnat rapport över hur dessa har använts för att kunna få förnyade medel.
När får du veta resultatet?
Besked om anslag/stipendier lämnas i mars 2020, varefter beviljade medel utbetalas.
Hur får du ut pengarna?
Om stiftelsen beviljat medel, finns det en rekvisitionskupong med beviljandebrevet. Den sänder du in till oss när du behöver pengarna, så betalar vi till ditt bankgiro, plusgiro eller bankkonto. Vi betalar inte ut medel kontant.
Och om pengarna inte rekvireras?
Medel som inte utkvitterats inom ett år från beviljandedatum, betalas inte ut.
Hur vi behandlar din ansökan
Stiftelsen är ansvarig för de personuppgifter som behandlas. Stiftelsen lagrar all information om din ansökan i sitt elektroniska databehandlingssystem. Detta betyder också att stiftelsen registrerar och lagrar alla personuppgifter som finns i din ansökan. Detta behövs för att kunna behandla ansökan på ett korrekt sätt. Uppgifterna kommer endast att behandlas av den personal som administrerar stiftelsen. Du har som sökande rätt att gratis, en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få reda på vilka personuppgifter som behandlas och hur de behandlas. Stiftelsen måste då på begäran från dig rätta eventuella felaktiga personuppgifter. Du som sökande samtycker härmed till att stiftelsen behandlar personuppgifter om dig enligt ovan och till publicering av ditt namn och anslag/stipendier på stiftelsen hemsida, i sociala medier och i digitala medier.

Du kan läsa mer om stiftelsens integritetspolicy här
Övriga villkor
Anslag får inte användas till annat än de kostnader som specificerats i ansökan och som godkänts av stiftelsen.
Frågor?
Ring oss på telefon 070-311 32 35 eller skicka e-post till marthe.niemi@konsulbergh.se