;

 

Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Genom fokus på genomförande av resultaten av forskningen och utbildningen är det ambitionen att dessa snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

Forskning och utbildning - Entreprenörskap för en levande landsbygd

Utlysningens ansökningsformulär finns på följande språk: sv en

Beskrivning

Stiftelsen utlyser upp till totalt 160 miljoner kronor i projektanslag till området Entreprenörskap för en levande landsbygd.

Sverige är i snabb förändring där fenomen som digitalisering, urbanisering, globalisering, migration och resan mot ett mer hållbart samhälle påverkar förutsättningar för entreprenörskap för en levande landsbygd. Coronapandemin innebär nya utmaningar men i framtiden också möjligheter. Inte minst handlar det om strukturomvandlingar som påverkar landsbygden.

Årets utlysning fokuserar på hur förutsättningar och villkor för entreprenörskap på landsbygden kan förbättras och komma de många människorna till del. Utlysningen avser projekt med potential att bidra till stor och långsiktig förändringskraft.

Stiftelsen fokuserar särskilt på följande aspekter:

  • Projekt som genererar ny praktisk kunskap som snabbt kan förbättra förutsättningarna för entreprenörskap på landsbygden
  • Projekt som undersöker, granskar och/eller utvärderar existerande strukturer och lösningar för att förbättra förutsättningar för entreprenörskap på landsbygden, speciellt vad gäller implementering och spridning

Utlysningen är öppen för forskare vid alla lärosäten och forskningsinstitut i Sverige och vänder sig till ett brett spektrum av vetenskapsområden som samhällsvetenskap, humaniora, medicin, naturvetenskap och teknik/design.

Stiftelsen kommer att prioritera projekt som utgår från företagens och entreprenörens verklighet och där samverkan sker mellan forskare och relevanta aktörer från företag, offentlig sektor och/eller civilsamhället.


Datum

Öppnar: 2021-11-15 16:00
Stänger: 2021-12-09 16:00

Entreprenörskap för en levande landsbygd

Villkor

Projekten, som kan inbegripa ett brett spektrum av discipliner, ska vara av hög vetenskaplig kvalitet. De projekt som stiftelsen finansierar ska ha ett särskilt fokus på genomförandet av forskningsresultat så att dessa snarast kan komma ”de många människorna" till del.

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för forskare vid alla lärosäten och forskningsinstitut i Sverige. Huvudsökande ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen.

Projekttidens längd

Anslag kan sökas för ett, två eller maximalt tre år. Stiftelsen utlyser anslag för projekt med startdatum från den 1 maj 2022 till den 1 januari 2023.

Vad finansierar Familjen Kamprads stiftelse?

Stiftelsen kan finansiera projektrelaterade kostnader och personalkostnader för forskande och undervisande personal. Stiftelsen finansierar också projektrelaterade kostnader för medverkande från företag, offentlig sektor och civilsamhälle, där det av ansökan tydligt framgår att kostnaden är en förutsättning för projektets genomförande. Familjen Kamprads stiftelse är vid inget tillfälle att betrakta som arbetsgivare.

Projektrelaterade kostnader är exempelvis resebidrag, publiceringskostnader och laborativ utrustning som direkt kan hänföras till projektet.

Stiftelsen tillåter omkostnadsbidrag/indirekta kostnader (inklusive hyra) med högst 35 % beräknat på projektets personalkostnader.

Bidrag beviljas inte för:
  • kostnader som nedlagts före projektstart
  • anordnande av konferenser

Ansökan ska bestå av

Stiftelsen använder ansökningssystemet FundPro för elektronisk ansökan. Ansökningssystemet består av följande delar:
Steg 1 (30 augusti - 30 september)
  • Projektidé (beskrivning av projektidé och genomförande, maximalt fyra sidor inklusive urval av referenser) och projektbudget. Kan skrivas på svenska eller engelska.
Steg 2 (15 november - 9 december)
  • Fullständig projektansökan och CV med publikationslista. Projektansökan ska innehålla: syfte med projektet, förväntat resultat/nytta, samarbete med andra universitet/aktörer, personer som deltar i projektet, hur projektet ska genomföras, projektets originalitet och nyhetsvärde, vilka vetenskapliga metoder som ska användas samt projektperiod och tidplan. Kan skrivas på svenska eller engelska.
  • Populärvetenskaplig beskrivning och spridning av resultat. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska lämnas till stiftelsen genom att på svenska besvara fyra frågor. Ansökningar där svaret på denna del lämnas på engelska kommer inte att behandlas av stiftelsen.
Huvudsökande kan endast lämna in en ansökan. Det är dock tillåtet att vara medsökande i flera projekt.

Elektronisk ansökan

Ansökan kan endast lämnas elektroniskt. Det är möjligt att stegvis fylla i ansökan och att spara informationen. Bekräftelse kommer att skickas när den elektroniska ansökan är mottagen av stiftelsen. Observera att efter att ansökan är inskickad så kan den inte ändras eller kompletteras. Inga kompletteringar kommer att godkännas efter sista ansökningsdatum.

Sökanden ansvarar själv för att ansökan är fullständig. Stiftelsen kommer inte att behandla ofullständiga ansökningar. Ansökan (steg 1) ska vara insänd till Familjen Kamprads stiftelse senast den 30 september kl. 16.00.

Anslagsredovisning

Anslag får inte användas till annat än de kostnader som specificeras i ansökan och som godkänns av stiftelsen. Mottagare av anslag förbinder sig att följa stiftelsens villkor. Redovisningen består av en ekonomisk delredovisning och en slutredovisning. Utrustning som finansieras av Familjen Kamprads stiftelse blir mottagande institutions egendom. Underlåtenhet att redovisa, helt eller delvis, medför återbetalningsskyldighet i motsvarande mån. Familjen Kamprads stiftelse kan lämna anstånd med redovisningen om detta begärs i förväg och bedöms skäligt.

Vid publicering av resultat ska anslaget från Familjen Kamprads stiftelse omnämnas.

Övrig information

Granskning
Den vetenskapliga bedömningen görs av externa granskare inom stiftelsens olika utlysningsområden.
Fem kriterier kommer att bedömas:
- hur resultat kommer många människor till del*
- nyttoaspekter för samhället (verklighetsnära)**
- originalitet och nyhetsvärde
- projektets genomförbarhet utifrån ekonomiska resurser och kompetenser
- vetenskaplig kvalitet

*Resultat ska kunna omsättas och beskrivas på ett sådant sätt att de når ut till en stor del av befolkningen
**Projektets övergripande forskningsfråga ska formuleras i samverkan mellan forskare och aktuell samhällsaktör (företag/offentlig sektor/civilsamhälle)

Stiftelsen lämnar inte ut vetenskapliga granskningsutlåtanden.

Beslut

Beslut om ansökan går vidare till steg två eller beslut om avslag meddelas per e-post till huvudsökanden den 15 november 2021. Styrelsens bidragsbeslut meddelas vecka 14, 2022.

Integritetspolicy

Familjen Kamprads stiftelse värnar om din personliga integritet. Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och att du känner förtroende för hur vi hanterar dina uppgifter. Läs vår integritetspolicy.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du frågor och svar för dig som söker anslag.

Kontakta oss
Frågor besvaras via Stiftelsens kansli: info@familjenkampradsstiftelse.se

Publicerat 2021-05-07, uppdaterat 2021-10-21
 

© FundPro, 2021