;

 

Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Genom fokus på genomförande av resultaten av forskningen och utbildningen är det ambitionen att dessa snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

Forskning och utbildning - Förbättrad livskvalitet för äldre

Utlysningens ansökningsformulär finns på följande språk: sv en

Beskrivning

Stiftelsen utlyser anslag till projekt inom området Förbättrad livskvalitet för äldre där forskare och samhällsaktörer med gemensamma krafter bidrar till äldres välbefinnande.

Stiftelsen välkomnar projektansökningar som bygger på ett eller flera av följande centrala perspektiv för den åldrande befolkningen:

 • Tillgänglighet
 • Trivsel
 • Inflytande
 • Välfärdsteknik
 • Rättssäkerhet och trygghet
 • Fysiskt och psykiskt välmående

Utlysningen är öppen för forskare vid svenska universitet/högskolor, forskningsinstitut och regioner/landsting.


Datum

Öppnar: 2020-08-13 09:00
Stänger: 2020-09-15 16:00
Utlysningen är inte öppen. Det går inte att ansöka.

Förbättrad livskvalitet för äldre

Villkor

Projekten, som kan inbegripa ett brett spektrum av discipliner, ska vara av hög vetenskaplig kvalitet. De projekt som stiftelsen finansierar ska ha ett särskilt fokus på genomförandet av forskningsresultat så att dessa snarast kan komma ”de många människorna" till del.

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för svenska universitet/högskolor, forskningsinstitut samt regioner/landsting. Huvudsökande ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen.

Projekttidens längd

Anslag kan sökas för ett, två eller maximalt tre år. Stiftelsen utlyser anslag för projekt med startdatum under perioden 1 april 2021 till 1 januari 2022.

Vad finansierar Familjen Kamprads stiftelse?

Stiftelsen kan finansiera projektrelaterade kostnader och personalkostnader för forskande och undervisande personal. Stiftelsen finansierar också del av tjänst för medverkande från näringsliv och offentlig sektor, där det av ansökan tydligt framgår att arbetsinsatsen är en förutsättning för projektets genomförande. Familjen Kamprads stiftelse är vid inget tillfälle att betrakta som arbetsgivare.

Projektrelaterade kostnader är exempelvis resebidrag, publiceringskostnader och laborativ utrustning som direkt kan hänföras till projektet.

Stiftelsen tillåter omkostnadsbidrag/indirekta kostnader (inklusive hyra) med högst 35 % beräknat på projektets personalkostnader.

Bidrag beviljas inte för:
 • kostnader som nedlagts före projektstart
 • anordnande av konferenser

Ansökan ska bestå av

Stiftelsen använder ansökningssystemet FundPro för elektronisk ansökan. Ansökningssystemet består av följande delar:
Steg 1
 • projektidé (beskrivning av projektidé och genomförande, maximalt fyra sidor inklusive urval av referenser) och budget
Steg 2
 • populärvetenskaplig beskrivning och spridning av resultat
 • fullständig projektansökan och CV med publikationslista. Projektansökan ska innehålla: syfte, förväntat resultat/nytta, samarbeten, projektgrupp, metod, originalitet/nyhetsvärde och tidplan.
Huvudsökande kan endast lämna in en ansökan. Det är dock tillåtet att vara medsökande i flera projekt.

Elektronisk ansökan

Ansökan kan endast lämnas elektroniskt. Det är möjligt att stegvis fylla i ansökan och att spara informationen. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Bekräftelse kommer att skickas när den elektroniska ansökan är mottagen av stiftelsen. Observera att efter att ansökan är inskickad så kan den inte ändras eller kompletteras. Inga kompletteringar kommer att godkännas efter sista ansökningsdatum.

Sökanden ansvarar själv för att ansökan är fullständig. Stiftelsen kommer inte att behandla ofullständiga ansökningar. Ansökan (steg 2) ska vara insänd till Familjen Kamprads stiftelse senast den 19 november kl. 16.00.

Anslagsredovisning

Anslag får inte användas till annat än de kostnader som specificeras i ansökan och som godkänns av stiftelsen. Mottagare av anslag förbinder sig att följa stiftelsens villkor. Redovisningen består av en ekonomisk delredovisning och en slutredovisning. Utrustning som finansieras av Familjen Kamprads stiftelse blir mottagande institutions egendom. Underlåtenhet att redovisa, helt eller delvis, medför återbetalningsskyldighet i motsvarande mån. Familjen Kamprads stiftelse kan lämna anstånd med redovisningen om detta begärs i förväg och bedöms skäligt.

Vid publicering av resultat ska anslaget från Familjen Kamprads stiftelse omnämnas.

Övrig information

Granskning
Den vetenskapliga bedömningen görs av externa granskare inom stiftelsens olika utlysningsområden.
Fem kriterier kommer att bedömas:
1) vetenskaplig kvalitet
2) nyttoaspekter för samhället (verklighetsnära)*
3) hur resultat kommer många människor till del**
4) originalitet och nyhetsvärde
5) projektets genomförbarhet utifrån ekonomiska resurser och kompetenser

*Projektets övergripande forskningsfråga ska formuleras i samverkan mellan forskare och aktuell samhällsaktör (näringsliv/offentlig sektor)
**Resultat ska kunna omsättas och beskrivas på ett sådant sätt att de når ut till en stor del av befolkningen

Stiftelsen lämnar inte ut vetenskapliga granskningsutlåtanden.

Beslut

Beslut om ansökan går vidare till steg två eller beslut om avslag meddelas per e-post till huvudsökanden den 22 oktober 2020. Styrelsens anslagsbeslut meddelas i slutet av februari 2021.

Integritetspolicy

Familjen Kamprads stiftelse värnar om din personliga integritet. Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och att du känner förtroende för hur vi hanterar dina uppgifter. Läs vår integritetspolicy.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du frågor och svar för dig som söker anslag.

Kontakta oss
Frågor besvaras via Stiftelsens kansli: info@familjenkampradsstiftelse.se

Publicerat 2020-07-03 Uppdaterat 2020-10-22
 

© FundPro, 2021