;

 

Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Genom fokus på genomförande av resultaten av forskningen och utbildningen är det ambitionen att dessa snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2020

Utlysningens ansökningsformulär finns på följande språk: sv

Beskrivning

Stiftelsen utlyser bidrag till Hjälpverksamhet bland behövande äldre.

Datum

Öppnar: 2020-02-17 10:00
Stänger: 2020-03-25 16:00
Utlysningen är inte öppen. Det går inte att ansöka.

Hjälpverksamhet

Villkor

Bidrag kan lämnas till projekt som leder till att förbättra äldres livskvalitet. Projektet ska ha en tydlig anknytning till Småland.

Vem kan söka?

Organisationer med verksamhet för äldre i Småland; ideella föreningar, organisationer med allmännyttigt ändamål och verksamheter inom offentlig sektor.

Familjen Kamprads stiftelse lämnar inte bidrag till privatpersoner, politiska partier eller aktiebolag. Stiftelsen beviljar endast i undantagsfall bidrag till stiftelser. Universitet och högskolor hänvisas till höstens utlysning av forskningsanslag.

Vad finansierar stiftelsen?

Bidrag kan lämnas till projekt som leder till att förbättra äldres livskvalitet på ett direkt sätt. Projektet ska ha en tydlig anknytning till Småland.

Stiftelsen kan lämna bidrag till projektkostnader, t ex utrustning, resor, lokaler och personalkostnader. Stiftelsen prioriterar projekt där den sökande organisationen och/eller annan organisation visar egen finansiering av projektet.

Bidrag beviljas inte för kostnader som uppkommit före den 15 juni 2020.

Bidrag beviljas inte för inköp av parcyklar eller surfplattor.

Projektperiod

Stiftelsen utlyser bidrag för projekt med start tidigast den 15 juni 2020.

Utlysningsperiod

17 februari 2020 – 25 mars 2020 kl. 16.00

Ansökan ska bestå av

  • Beskrivning av organisationens huvudsakliga verksamhet, ändamål och organisationsnummer
  • Kontaktuppgifter för projektansvarig 
  • Projektbeskrivning i enlighet med instruktionerna
  • Budget med en specifikation över kostnader. I budgeten anges medfinansiering från den egna organisationen och/eller andra medfinansiärer.

Ansökan ska vid ansökningstillfället vara godkänd av föreningens/organisationens ordförande, socialchef eller motsvarande behörig företrädare. Om projektet bidrag beviljas bidrag, ska firmatecknare och projektansvarig underteckna villkorsbrev som kommer att skickas ut i samband med styrelsens beslut.

Beslut

Stiftelsen meddelar beslut via e-post i slutet av maj 2020. Beviljade projekt och organisationens namn publiceras även på stiftelsens hemsida.

Villkor och redovisning

Bidrag får inte användas till annat än de kostnader som specificeras i ansökan och som godkänns av stiftelsen. Mottagare av bidrag förbinder sig att följa stiftelsens villkor. Bidraget rekvireras efter genomfört projekt och redovisning av kostnader. Stiftelsen kommer inte att behandla ansökningar där redovisning från tidigare beviljat bidrag saknas.

Elektronisk ansökan

Ansökan om bidrag kan endast göras genom stiftelsens webbtjänst FundPro. Det är möjligt att stegvis fylla i ansökan och att spara informationen. Organisationen ansvarar själv för att ansökan är fullständig och inskickad genom webbtjänsten. Bekräftelse kommer att skickas när den elektroniska ansökan har mottagits.

Stiftelsen behandlar inte ofullständiga ansökningar och tar inte emot kompletteringar. Ansökan ska vara insänd till Familjen Kamprads stiftelse senast den 25 mars kl. 16.00.

Integritetspolicy

Familjen Kamprads stiftelse värnar om din personliga integritet. Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och att du känner förtroende för hur vi hanterar dina uppgifter. Läs vår integritetspolicy.

För mer information

Välkommen att kontakta Stiftelsens kansli: info@familjenkampradsstiftelse.se eller telefon: 0470 - 76 31 30.


Publicerad 2020-02-14