;

 

Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Genom fokus på genomförande av resultaten av forskningen och utbildningen är det ambitionen att dessa snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

Forskning - komplexa miljöproblem som kräver nya lösningar

Utlysningens ansökningsformulär finns på följande språk: sv en

Beskrivning

Det finns flera svåra miljöproblem att lösa som inbegriper olika vetenskapliga discipliner, många aktörer och flera sektorer i samhället och som kräver nya lösningar.

Familjen Kamprads stiftelse fokuserar särskilt på följande fyra aspekter, varav flertalet ska vara uppfyllda.

  • Miljönytta: Projektet ska bidra till lösningar som leder till ökad resurseffektivitet, förebygger miljöpåverkan eller ger annan miljönytta. Lösningarna ska kunna skalas upp eller reproduceras i nya sammanhang.
  • Systeminnovation: Projektet ska spänna över flera sektorer, miljöproblem och ämnesdiscipliner med syfte att stimulera nytänkande.
  • Samproduktion: Projektet ska bygga på samproduktion av ny kunskap mellan forskare och relevanta aktörer från företag, offentlig sektor och/eller civilsamhället.
  • Entreprenörskap: Projektet ska leda till hållbara lösningar som drar nytta av existerande företag eller nya företag som genom sina affärer på ett kostnadseffektivt sätt kan bidra till hållbara lösningar.

Stiftelsen utlyser upp till 130 miljoner kronor inom årets utlysning i miljö. Av de projektanslag som stiftelsen delar ut kommer en del att beviljas till projekt där miljönyttan handlar om hållbar arkitektur, inredning och design.

Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landets universitet, högskolor och forskningsinstitut och inom alla ämnesdiscipliner.


Datum

Öppnar: 2019-08-12 09:00
Stänger: 2019-09-12 18:00
Utlysningen är inte öppen. Det går inte att ansöka.

Komplexa miljöproblem som kräver nya lösningar

Villkor

Projekten, som kan inbegripa ett brett spektrum av discipliner, ska vara av hög vetenskaplig kvalitet. De projekt som stiftelsen finansierar ska ha ett särskilt fokus på genomförandet av forskningsresultat så att resultat snarast kan komma ”de många människorna" till del.

Vem kan söka?

Forskare vid svenska universitetet/högskolor och forskningsinstitut. Huvudsökande ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen.

Projekttidens längd

Stiftelsen utlyser anslag för projekt med startdatum från den 1 april 2020 till den 1 januari 2021. Anslag kan sökas för ett, två eller maximalt tre år.

Vad finansierar stiftelsen?

Stiftelsen finansierar projektrelaterade kostnader och lönekostnader för forskande och undervisande personal. Familjen Kamprads stiftelse finansierar också del av tjänst för medverkande från näringsliv och offentlig sektor, där det av ansökan tydligt framgår att arbetsinsatsen är en förutsättning för projektets genomförande. Familjen Kamprads stiftelse är vid inget tillfälle att betrakta som arbetsgivare.

Projektrelaterade kostnader är exempelvis bidrag till resor, publiceringskostnader och laborativ utrustning som direkt kan hänföras till projektet.

Stiftelsen tillåter omkostnadsbidrag/indirekta kostnader (inklusive hyra) med högst 35 % beräknat på projektets direkta lönekostnader.

Bidrag beviljas inte för:
  • kostnader som nedlagts före 2020-03-31
  • anordnande av konferenser

Ansökan ska bestå av

Stiftelsen använder ansökningssystemet FundPro för elektronisk ansökan. Ansökningssystemet består av följande delar: Steg 1
  • projektidé (maximalt fyra sidor) och projektperiod
  • budget
Steg 2
  • populärvetenskaplig beskrivning och spridning av resultat
  • projektplan (maximalt åtta sidor) och CV med publikationslista
Huvudsökande kan endast lämna in en ansökan. Det är dock tillåtet att vara medsökande i flera projekt.

Elektronisk ansökan

Ansökan kan endast lämnas elektroniskt. Det är möjligt att stegvis fylla i ansökan och att spara informationen. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Bekräftelse kommer att skickas när den elektroniska ansökan är mottagen av stiftelsen. Observera att efter att ansökan är inskickad så kan den inte ändras eller kompletteras. Inga kompletteringar kommer att godkännas efter sista ansökningsdatum.

Sökanden ansvarar själv för att ansökan är fullständig. Stiftelsen kommer inte att behandla ofullständiga ansökningar. Ansökan ska vara insänd till Familjen Kamprads stiftelse senast den 3 december 2019 kl. 16.00.

Anslagsredovisning

Anslag får inte användas till annat än de kostnader som specificeras i ansökan och som godkänns av stiftelsen. Mottagare av anslag förbinder sig att följa stiftelsens villkor. Redovisningen består av en ekonomisk delredovisning och en slutredovisning. Utrustning som finansieras av Familjen Kamprads stiftelse blir mottagande institutions egendom. Underlåtenhet att redovisa, helt eller delvis, medför återbetalningsskyldighet i motsvarande mån. Familjen Kamprads stiftelse kan lämna anstånd med redovisningen om detta begärs i förväg och bedöms skäligt.

Vid publicering av resultat ska anslaget från Familjen Kamprads stiftelse omnämnas.

Övrig information

Granskning
Den vetenskapliga bedömningen görs av externa granskare inom stiftelsens olika utlysningsområden.
Fem kriterier kommer att bedömas:
1) vetenskaplig kvalitet
2) nyttoaspekter för samhället (verklighetsnära)*
3) hur resultat kommer många människor till del**
4) originalitet och nyhetsvärde
5) projektets genomförbarhet utifrån ekonomiska resurser och kompetenser

*Projektets övergripande forskningsfråga ska formuleras i samverkan mellan forskare och aktuell samhällsaktör (näringsliv/offentlig sektor)
**Resultat ska kunna omsättas och beskrivas på ett sådant sätt att de når ut till en stor del av befolkningen

Stiftelsen lämnar inte ut vetenskapliga granskningsutlåtanden.

Beslut

Beslut om ansökan går vidare till steg två eller beslut om avslag meddelas per e-post till huvudsökanden den 31 oktober 2019. Styrelsens anslagsbeslut meddelas i februari 2020.

Integritetspolicy

Familjen Kamprads stiftelse värnar om din personliga integritet. Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och att du känner förtroende för hur vi hanterar dina uppgifter. Läs vår integritetspolicy.

Kontakta oss
Frågor besvaras via Stiftelsens kansli: info@familjenkampradsstiftelse.se

Publicerat 2019-10-25
 

© FundPro, 2021