;

 

Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Genom fokus på genomförande av resultaten av forskningen och utbildningen är det ambitionen att dessa snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

Forskning 2018 - Enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården

Utlysningens ansökningsformulär finns på följande språk: sv en

Beskrivning

Familjen Kamprads stiftelse efterfrågar samarbetsprojekt mellan olika företrädare för hälso- och sjukvårdens olika huvudmän, patientintressen och akademin och som kräver tid för uppbyggnad. Målet är att stödja projekt som antar utmaningen att säkerställa kontinuitet och kvalitet i vårdprocesser för patienter med mångsjuklighet, komplexa sjukdomsbilder och olika vårdbehov. Detta kan även inbegripa projekt som handlar om att minska väntetiden från prognos till behandling.

Dagens hälso- och sjukvårdsorganisation kan vara ett hinder för det omhänder­tagande som ska garantera vårdkvalitet ur patientperspektiv. Gränser mellan specialister, vårdnivåer, olika vårdgivare och landsting och kommun kan skapa en känsla av otrygghet hos patient och närstående.

Hälso- och sjukvårdens egen förmåga att komma tillrätta med dessa problem har visat sig begränsade. Det behövs ny systematisk kunskap inom området. Det kan bland annat handla om förändrade medicinska och tekniska lösningar, förändrade arbetssätt och annorlunda tillämpning av regelverk och rutiner. Stiftelsen fäster särskilt stor vikt vid att:

  • forskargruppen består av företrädare för hälso- och sjukvårdens olika huvudmän, patientintressen och akademin
  • projektet tillför ny kunskap inom områden med kunskapsluckor och brist på evidens samt att resultatet leder till en förbättrad patientnytta

Stiftelsen finansierar inte kostnader som kan ses som huvudmannaansvar för ordinarie verksamhets­utveckling.

Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landets universitet, högskolor, forskningsinstitut, landsting/regioner (forskningsverksamma kliniker) och inom alla ämnesdiscipliner.

Datum

Öppnar: 2018-08-31 12:00
Stänger: 2018-10-24 15:00
Utlysningen är inte öppen. Det går inte att ansöka.

Enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården

Villkor

Projekten, som kan inbegripa ett brett spektrum av discipliner, ska vara av hög vetenskaplig kvalitet. De projekt som stiftelsen finansierar ska ha ett särskilt fokus på genomförandet av forskningsresultat så att resultat snarast kan komma ”de många människorna" till del.

Vem kan söka?

Forskare vid svenska universitetet/högskolor, forskningsinstitut och forskningsverksamma kliniker vid landsting/regioner. Huvudsökande ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen.

Projekttidens längd

Stiftelsen utlyser anslag för projekt som ska starta den 1 september 2019 eller den 1 januari 2020.  Anslag kan sökas för ett, två eller maximalt tre år.

Vad finansierar stiftelsen?

Stiftelsen finansierar projektrelaterade kostnader och lönekostnader för forskande och undervisande personal. Familjen Kamprads stiftelse finansierar också del av tjänst för medverkande från näringsliv och offentlig sektor, där det av ansökan tydligt framgår att arbetsinsatsen är en förutsättning för projektets genomförande. Familjen Kamprads stiftelse är vid inget tillfälle att betrakta som arbetsgivare.

Projektrelaterade kostnader är exempelvis bidrag till resor, publiceringskostnader och laborativ utrustning som direkt kan hänföras till projektet.

Stiftelsen tillåter omkostnadsbidrag/indirekta kostnader (inklusive hyra) med högst 35 % beräknat på projektets direkta lönekostnader.

Bidrag beviljas inte för:
  • kostnader som nedlagts före 2019-08-31
  • anordnande av konferenser

Ansökan ska bestå av

Stiftelsen använder ansökningssystemet FundPro för elektronisk ansökan. Ansökningssystemet består av följande delar:
  • populärvetenskaplig beskrivning och spridning av resultat
  • projektplan och CV med publikationslista
  • budget
Huvudsökande kan endast lämna in en ansökan. Det är dock tillåtet att vara medsökande i flera projekt.

Elektronisk ansökan

Ansökan kan endast lämnas elektroniskt. Det är möjligt att stegvis fylla i ansökan och att spara informationen. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. En populärvetenskaplig beskrivning ska lämnas på svenska genom att besvara ett antal frågor enligt stiftelsens mall.  Bekräftelse kommer att skickas när den elektroniska ansökan är mottagen av stiftelsen. Observera att efter att ansökan är inskickad så kan den inte ändras eller kompletteras. Inga kompletteringar kommer att godkännas efter sista ansökningsdatum. Besked om anslag beviljats eller inte skickas per brev till samtliga sökande i april 2019.

Sökanden ansvarar själv för att ansökan är fullständig. Stiftelsen kommer inte att behandla ofullständiga ansökningar. Ansökan ska vara insänd till Familjen Kamprads stiftelse senast den 24 oktober 2018 kl. 15.00.

Anslagsredovisning

Anslag får inte användas till annat än de kostnader som specificeras i ansökan och som godkänns av stiftelsen. Mottagare av anslag förbinder sig att följa stiftelsens villkor. Redovisningen består av en ekonomisk delredovisning och en slutredovisning. Utrustning som finansieras av Familjen Kamprads stiftelse blir mottagande institutions egendom. Underlåtenhet att redovisa, helt eller delvis, medför återbetalningsskyldighet i motsvarande mån. Familjen Kamprads stiftelse kan lämna anstånd med redovisningen om detta begärs i förväg och bedöms skäligt.

Vid publicering av resultat ska anslaget från Familjen Kamprads stiftelse omnämnas.

Övrig information

Granskning
Den vetenskapliga bedömningen görs av externa granskare inom stiftelsens olika utlysningsområden.
Fem kriterier kommer att bedömas:
1) vetenskaplig kvalitet
2) nyttoaspekter för samhället (verklighetsnära)*
3) hur resultat kommer många människor till del**
4) originalitet och nyhetsvärde
5) projektets genomförbarhet utifrån ekonomiska resurser och kompetenser

*Projektets övergripande forskningsfråga ska formuleras i samverkan mellan forskare och aktuell samhällsaktör (näringsliv/offentlig sektor)
**Resultat ska kunna omsättas och beskrivas på ett sådant sätt att de når ut till en stor del av befolkningen

Stiftelsen lämnar inte ut vetenskapliga granskningsutlåtanden.

Anslagsbeslut

Beslut meddelas i april 2019.

Integritetspolicy

Familjen Kamprads stiftelse värnar om din personliga integritet. Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och att du känner förtroende för hur vi hanterar dina uppgifter. Läs vår integritetspolicy.

FAQ

Här hittar du frågor och svar för dig som söker anslag.

Kontakta oss
Övriga frågor besvaras via Stiftelsens kansli: info@familjenkampradsstiftelse.se

Publicerat 2018-08-31
 

© FundPro, 2021