;

 

Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Genom fokus på genomförande av resultaten av forskningen och utbildningen är det ambitionen att dessa snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2018

Utlysningens ansökningsformulär finns på följande språk: sv

Beskrivning

Stiftelsen utlyser bidrag till Hjälpverksamhet bland behövande äldre.

Datum

Öppnar: 2018-01-31 09:00
Stänger: 2018-03-08 16:00
Utlysningen är inte öppen. Det går inte att ansöka.

Hjälpverksamhet

Villkor

Bidrag kan lämnas till projekt som leder till att förbättra äldres livskvalitet. Projektet ska ha en tydlig anknytning till Småland.

Vem kan söka?

Organisationer som bedriver verksamhet för äldre, exempelvis ideella föreningar och enheter inom offentlig verksamhet.

Stiftelsen beviljar endast i undantagsfall bidrag till stiftelser och aktiebolag. Stiftelsen lämnar inte bidrag till privatpersoner eller politiska partier. Universitet och högskolor hänvisas till höstens forskningsutlysning.

Vad finansierar stiftelsen?

Stiftelsen kan lämna bidrag till projektkostnader, t ex lokalhyra, utrustning, resor och personalkostnader. Stiftelsen prioriterar projekt där den sökande organisationen och/eller annan organisation bidrar med finansiering. Bidrag beviljas inte för kostnader som uppkommit före den 1 juni 2018.

Bidrag kommer inte att beviljas för inköp av parcyklar eller surfplattor.

Projektperiod

Stiftelsen utlyser bidrag för projekt med start tidigast den 1 juni 2018.

Utlysningsperiod

1 februari 2018 – 8 mars 2018 kl. 16.00. Besked om bidrag beviljats eller inte skickas per brev till samtliga föreningar/organisationer under maj/juni 2018.

Ansökan ska bestå av

  • Beskrivning av organisationens huvudsakliga verksamhet, ändamål och organisationsnummer
  • Kontaktuppgifter för projektansvarig 
  • Projektbeskrivning i enlighet med instruktionerna
  • Budget med en specifikation över kostnader. I budgeten anges eventuell medfinansiering från den egna organisationen och/eller andra medfinansiärer.

Villkor och redovisning

Bidrag får inte användas till annat än de kostnader som specificeras i ansökan och som godkänns av stiftelsen. Mottagare av bidrag förbinder sig att följa stiftelsens villkor. Mottagande organisation är skyldig att lämna en redovisning till Familjen Kamprads stiftelse. Underlåtenhet att redovisa medför återbetalningsskyldighet i motsvarande mån. Stiftelsen kommer inte att behandla ansökningar där redovisning från tidigare beviljat bidrag saknas.

Övriga villkor

Organisationen lämnar sitt samtycke till publicering av organisationens namn och projektnamn vid beviljande av bidrag.

Elektronisk ansökan

Ansökan om bidrag kan endast göras genom stiftelsens webbtjänst FundPro. Organisationen ansvarar själv för att ansökan är fullständig och inskickad genom webbtjänsten FundPro. Bekräftelse kommer att skickas när den elektroniska ansökan har mottagits. Stiftelsen behandlar inte ofullständiga ansökningar. Ansökan ska vara insänd till Familjen Kamprads stiftelse senast den 8 mars kl. 16.00.

För mer information

Välkommen att kontakta Stiftelsens kansli: info@familjenkampradsstiftelse.se eller telefon: 0470 - 76 31 30.


Publicerad 2018-02-01