;

 

Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Genom fokus på genomförande av resultaten av forskningen och utbildningen är det ambitionen att dessa snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

Forskning/utbildning 2017

Utlysningens ansökningsformulär finns på följande språk: sv en

Beskrivning

Stiftelsen utlyser anslag till forskning och utbildning:

 1. Hållbara produkt- och processkedjor
  Utlysningen vänder sig till forskare vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.

 2. Livskvalitet för äldre
  Utlysningen vänder sig till forskare vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och landsting/regioner.

Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet.

Datum

Öppnar: 2017-09-15 10:00
Stänger: 2017-11-15 16:00
Utlysningen är inte öppen. Det går inte att ansöka.

Ansökningsområden

1. Hållbara produkt- och processkedjor
Stiftelsen stödjer projekt som bidrar till en förbättring av produkters och processers samlade bidrag till samhällets hållbarhet. Det handlar om hur olika aktörer, tekniska lösningar i processer och eller produkter kan samverka med syfte att bibehålla eller öka kundnyttan och samtidigt minska naturresurs- material- och energianvändningen. Projekten kan vara specifikt disciplinära, interdisciplinära eller transdisciplinära och omfatta såväl offentliga som privata aktörer. Projekten, som kan inbegripa ett brett spektrum av discipliner, ska vara av hög vetenskaplig kvalitet. Anslag ges till projekt som har ett särskilt fokus på genomförandet av forskningsresultat så att de snarast kan "komma de många människorna" till del.
2. Livskvalitet för äldre
Stiftelsen stödjer projekt som bidrar till en förbättrad livskvalitet inom områden som äldres fysiska hälsa, psykiska välbefinnande, villkor för social gemenskap och förutsättningar för en meningsfull vardag. Projekten, som kan inbegripa ett brett spektrum av discipliner, ska vara av hög vetenskaplig kvalitet. Anslag ges till projekt som har ett särskilt fokus på genomförandet av forskningsresultat så att de snarast kan komma ”de många människorna" till del.

Villkor

Projekten, som kan inbegripa ett brett spektrum av discipliner, ska vara av hög vetenskaplig kvalitet. De projekt som stiftelsen finansierar ska ha ett särskilt fokus på genomförandet av forskningsresultat så att resultat snarast kan komma ”de många människorna" till del.

Vem kan söka?

Anslag kan ges till forskare vid svenska universitetet, högskolor och forskningsinstitut. Huvudsökande ska ha minst svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen.

Projekttidens längd

Stiftelsen utlyser anslag för projekt som ska starta den 1 september 2018 eller den 1 januari 2019.  Anslag kan sökas för ett, två eller maximalt tre år.

Vad finansierar stiftelsen?

Stiftelsen finansierar projektrelaterade kostnader och del av lön för forskande och undervisande personal. Familjen Kamprads stiftelse finansierar också del av tjänst för medverkande från näringsliv och offentlig sektor, där det av ansökan tydligt framgår att arbetsinsatsen är en förutsättning för projektets genomförande. Familjen Kamprads stiftelse är vid inget tillfälle att betrakta som arbetsgivare.

Projektrelaterade kostnader är exempelvis bidrag till resor, publiceringskostnader och laborativ utrustning som direkt kan hänföras till projektet.

Stiftelsen tillåter omkostnadsbidrag/indirekta kostnader (inklusive hyra) med högst 35 % beräknat på projektets direkta lönekostnader.

Bidrag beviljas inte för:
 • kostnader som nedlagts före 2018-08-31
 • anordnande av konferenser

Ansökan ska bestå av

Stiftelsen använder ansökningssystemet FundPro för elektronisk ansökan. Ansökningssystemet består av följande delar:
 • populärvetenskaplig beskrivning och spridning av resultat
 • projektplan och CV med publikationslista
 • budget
Huvudsökande kan endast lämna in en ansökan. Det är dock tillåtet att vara medsökande i flera projekt.

Granskning

Den vetenskapliga granskningen görs av externa granskare inom stiftelsens olika utlysningsområden.
Fem kriterier kommer att bedömas:
1) vetenskaplig kvalitet
2) nyttoaspekter för samhället (verklighetsnära)*
3) hur resultat kommer många människor till del**
4) originalitet och nyhetsvärde
5) projektets genomförbarhet utifrån ekonomiska resurser och kompetenser

*Projektets övergripande forskningsfråga ska formuleras i samverkan mellan forskare och aktuell samhällsaktör (näringsliv/offentlig sektor)
**Resultat ska kunna omsättas och beskrivas på ett sådant sätt att de når ut till en stor del av befolkningen

Stiftelsen lämnar inte ut granskningsutlåtanden i samband med beviljande- och avslagsbeslut.

Villkor och redovisning

Anslag får inte användas till annat än de kostnader som specificeras i ansökan och som godkänns av stiftelsen. Mottagare av anslag förbinder sig att följa stiftelsens villkor. En redovisning av förbrukade medel ska lämnas till Familjen Kamprads stiftelse. Utrustning som finansieras av Familjen Kamprads stiftelse blir mottagande institutions egendom. Underlåtenhet att redovisa, helt eller delvis, medför återbetalningsskyldighet i motsvarande mån. Familjen Kamprads stiftelse kan lämna anstånd med redovisningen om detta begärs i förväg och bedöms skäligt.

Sökanden är medveten om och lämnar sitt samtycke till Stiftelsens behandling och lagring av personuppgifter för den interna beredningsprocessen (personuppgiftslagen). Sökanden har rätt att ta del av registrerade uppgifter. Sökanden lämnar sitt samtycke till publicering av sökandes namn på Stiftelsens hemsida vid beviljande av medel. Vid publicering av resultat ska anslaget från Familjen Kamprads stiftelse omnämnas.

Elektronisk ansökan

Ansökan kan enbart lämnas elektroniskt. Det är möjligt att stegvis fylla i ansökan och att spara informationen. Ansökan kan lämnas på svenska eller engelska. En populärvetenskaplig beskrivning ska lämnas på svenska genom besvarande av ett antal frågor enligt stiftelsens mall.  Bekräftelse kommer att skickas när den elektroniska ansökan är mottagen av stiftelsen. Observera att efter att ansökan är inskickad så kan den inte ändras eller kompletteras. Inga kompletteringar kommer att godkännas efter sista ansökningsdatum.

Sökanden ansvarar själv för att ansökan är fullständig. Stiftelsen kommer inte att behandla ofullständiga ansökningar. Ansökan ska vara insänd till Familjen Kamprads stiftelse senast den 15 november 2017 kl. 16.00.

Besked om anslag beviljats eller inte skickas per brev till samtliga sökande i april 2018.

För mer information

Här hittar du frågor och svar för dig som söker anslag. Övriga frågor besvaras via Stiftelsens kansli: info@familjenkampradsstiftelse.se

Publicerat 2017-09-15