;

 

Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Genom fokus på genomförande av resultaten av forskningen och utbildningen är det ambitionen att dessa snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

Forskning/Utbildning 2016

Utlysningens ansökningsformulär finns på följande språk: sv en

Beskrivning

Stiftelsen utlyser anslag till forskning och utbildning:

 1. Effektivisering av hälso- och sjukvården
  Utlysningen vänder sig till forskare vid svenska universitet/högskolor, forskningsinstitut och landsting/regioner.

 2. Integration av nyanlända
  Utlysningen vänder sig till forskare vid svenska universitet/högskolor och forskningsinstitut.

Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet.

Datum

Öppnar: 2016-09-19 16:00
Stänger: 2016-11-14 16:00
Utlysningen är inte öppen. Det går inte att ansöka.

Ansökningsområden

1. Utlysning av anslag för effektivisering av hälso- och sjukvården
Forskning/utbildning inom ovanstående område avser att främja effektivisering av hälso- och sjukvården. Vårdens effektivitet avgörs i mötet mellan patienten och vården. Av projektet ska tydligt framgå hur olika huvudmän (landsting/regioner/kommuner/ privata aktörer) samverkar med lärosäten för att möta krav på ökad kvalitet och en god användning av samhällets resurser. Detta kan innefatta nya och förbättrade system och interaktioner för diagnostik, egenvård, stöd till brukare och anhöriga, förkortad tid från diagnos till behandling, förkortade vårdtider samt uppföljning och utvärdering. I projektet ska beskrivas hur hälso- och sjukvårdens resurser integreras med primärkommunal vård och omsorg. Stiftelsen prioriterar projekt där patienter och anhöriga aktivt medverkar.
2. Utlysning av anslag för integration av nyanlända
Forskning/utbildning inom ovanstående område avser att främja integration av nyanlända. Sverige står inför utmaningen att på ett effektivt sätt integrera nyanlända i det svenska samhället, både på individnivå för att underlätta deras inträde i ett nytt sammanhang och för att ge dem optimala förutsättningar att bidra till ekonomi och samhällsliv på lokal, regional och nationell nivå. Det kan innefatta såväl ekonomisk, social som språklig integration där nyanländas drivkrafter tas till vara. Av ansökan ska tydligt framgå de specifika forskningsutmaningar som ska belysas och vilka nya kunskaper som kan genereras. Stiftelsen prioriterar projekt där samverkan sker mellan lärosäten och olika samhällsaktörer.

Villkor

Anslag ges till forskning och utbildning med fokus på genomförande av resultat som ska komma de många människorna till del. Projekten, som kan inbegripa ett brett spektra av discipliner, ska vara av hög vetenskaplig kvalitet.

Vem kan söka?

Anslag kan ges till forskare vid svenska universitetet/högskolor, forskningsinstitut och landsting/regioner. Huvudsökande ska ha minst svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen.

Projekttidens längd

Stiftelsen utlyser anslag för projekt som ska starta den 1 september 2017 eller den 1 januari 2018. Anslag kan sökas för maximalt tre år.

Vad finansierar stiftelsen?

Stiftelsen finansierar projektrelaterade kostnader liksom del av lön för undervisande och forskande personal. Familjen Kamprads stiftelse finansierar också del av tjänst för medverkande från näringsliv och offentlig sektor, där det av ansökan tydligt framgår att arbetsinsatsen är en förutsättning för projektets genomförande. Familjen Kamprads stiftelse är vid inget tillfälle att betrakta som arbetsgivare.

Projektrelaterade kostnader är exempelvis bidrag till resor, publiceringskostnader och laborativ utrustning som direkt kan hänföras till projektet.

Stiftelsen tillåter omkostnadsbidrag/indirekta kostnader (inklusive hyra) med högst 35 % beräknat på projektets direkta lönekostnader.

Bidrag beviljas inte för:
 • kostnader som nedlagts före 2017-08-31
 • anordnande av konferenser

Ansökan ska bestå av

Stiftelsen använder ansökningssystemet FundPro för elektronisk ansökan. Ansökningssystemet består av följande delar:
 • populärvetenskaplig beskrivning och spridning av resultat
 • projektplan och CV med publikationslista
 • budget
Huvudsökande kan endast lämna in en ansökan. Det är dock tillåtet att vara medsökande i flera projekt.

Granskning

Den vetenskapliga granskningen görs av externa granskare inom stiftelsens olika utlysningsområden. Fem kriterier bedöms:
1) vetenskaplig kvalitet
2) nyttoaspekter för samhället (verklighetsnära)*
3) hur resultat kommer många människor till del**
4) originalitet och nyhetsvärde
5) projektets genomförbarhet utifrån ekonomiska resurser och kompetenser

*Projektets övergripande forskningsfråga ska formuleras i samverkan mellan forskare och aktuell samhällsaktör (näringsliv/offentlig sektor)
**Resultat ska kunna omsättas och beskrivas på ett sådant sätt att de når ut till en stor del av befolkningen

Stiftelsen lämnar inte ut granskningsutlåtanden i samband med beviljandebeslut.

Villkor och redovisning

Anslag får inte användas till annat än de kostnader som specificeras i ansökan och som godkänns av stiftelsen. Mottagare av anslag förbinder sig att följa stiftelsens villkor. En redovisning av förbrukade medel ska lämnas till Familjen Kamprads stiftelse. Utrustning som finansieras av Familjen Kamprads stiftelse blir mottagande institutions egendom. Underlåtenhet att redovisa, helt eller delvis, medför återbetalningsskyldighet i motsvarande mån. Familjen Kamprads stiftelse kan lämna anstånd med redovisningen om detta begärs i förväg och bedöms skäligt.

Sökanden är medveten om och lämnar sitt samtycke till Stiftelsens behandling och lagring av personuppgifter för den interna beredningsprocessen (personuppgiftslagen). Sökanden har rätt att ta del av registrerade uppgifter. Sökanden lämnar sitt samtycke till publicering av sökandes namn på Stiftelsens hemsida vid beviljande av medel. Vid publicering av resultat ska anslaget från Familjen Kamprads stiftelse omnämnas.

Elektronisk ansökan

Ansökan kan enbart lämnas elektroniskt. Det är möjligt att stegvis fylla i ansökan och att spara informationen. Ansökan kan lämnas på svenska eller engelska. En populärvetenskaplig beskrivning ska alltid lämnas på svenska genom att besvara ett antal frågor.  Bekräftelse kommer att skickas när den elektroniska ansökan är mottagen av Stiftelsen. Observera att efter att ansökan är inskickad så kan den inte ändras eller kompletteras. Inga kompletteringar kommer att godkännas efter sista ansökningsdatum.

Sökande ansvarar själv för att ansökan är fullständig. Stiftelsen kommer inte att behandla ofullständiga ansökningar. Ansökan ska vara insänd till Familjen Kamprads stiftelse senast den 14 november 2016 kl. 16.00.

Besked om anslag beviljats eller inte skickas per brev till samtliga sökande i april 2017.

För mer information

Här hittar du frågor och svar för dig som söker anslag. Övriga frågor besvaras via Stiftelsens kansli: info@familjenkampradsstiftelse.se

Publicerat 2016-09-19