;

 

Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Genom fokus på genomförande av resultaten av forskningen och utbildningen är det ambitionen att dessa snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2016

Utlysningens ansökningsformulär finns på följande språk: sv

Beskrivning

Stiftelsen utlyser bidrag till Hjälpverksamhet bland behövande äldre.

Datum

Öppnar: 2016-08-16 00:00
Stänger: 2016-09-16 00:00
Utlysningen är inte öppen. Det går inte att ansöka.

Hjälpverksamhet

Villkor

Bidrag kan lämnas till projekt som leder till att förbättra behövande äldres livskvalitet. Projektet ska ha en tydlig anknytning till Småland.

Vem kan söka?

Organisationer som bedriver verksamhet för äldre, exempelvis ideella föreningar och enheter inom offentlig verksamhet.

Stiftelsen beviljar endast i undantagsfall bidrag till stiftelser och aktiebolag. Stiftelsen lämnar inte bidrag till privatpersoner eller politiska partier.

Universitet och högskolor hänvisas till höstens utlysning för forskning- och utbildningsanslag.

Vad finansierar stiftelsen?

Stiftelsen kan lämna bidrag till projektkostnader, t ex lokalhyra, utrustning, resor och personalkostnader. Stiftelsen kommer att prioritera projekt där den sökande organisationen och/eller annan organisation bidrar med egen finansiering. Bidrag beviljas inte för kostnader som uppkommit före den 1 januari 2017.

Bidrag beviljas inte för inköp av parcyklar och/eller surfplattor.

Projektperiod

Stiftelsen utlyser bidrag för projekt med start tidigast den 1 januari 2017.

Utlysningsperiod

16 augusti – 15 september 2016 kl. 16.00. Besked om bidrag beviljats eller inte skickas per brev till samtliga organisationer under november/december månad 2016.

Ansökan ska bestå av

  • Beskrivning av organisationens huvudsakliga verksamhet, ändamål och organisationsnummer
  • Kontaktuppgifter för projektansvarig 
  • Projektbeskrivning i enlighet med instruktionerna
  • Budget med en specifikation över kostnader. I budgeten anges eventuell medfinansiering från den egna organisationen och/eller andra medfinansiärer.

Villkor och redovisning

Bidrag får inte användas till annat än de kostnader som specificeras i ansökan och som godkänns av stiftelsen. Mottagare av bidrag förbinder sig att följa stiftelsens villkor. Mottagande organisation är skyldig att lämna en redovisning till Familjen Kamprads stiftelse. Underlåtenhet att redovisa medför återbetalningsskyldighet i motsvarande mån. Familjen Kamprads stiftelse kan lämna anstånd med redovisningen om detta begärs i förväg och bedöms skäligt av stiftelsen.

Övriga villkor

Organisationen lämnar sitt samtycke till publicering av organisationens namn och projektnamn vid beviljande av bidrag.

Elektronisk ansökan

Ansökan om bidrag kan endast göras genom Stiftelsens webbtjänst FundPro. Bekräftelse kommer att skickas när den elektroniska ansökan har mottagits. Organisationen ansvarar själv för att ansökan är fullständig. Stiftelsen behandlar inte ofullständiga ansökningar. Ansökan ska vara insänd till Familjen Kamprads stiftelse senast den 15 september kl. 16.00.

För mer information

Välkommen att kontakta Stiftelsens kansli: info@familjenkampradsstiftelse.se eller telefon: 0470 - 76 31 30.


Publicerad 2016-08-16