;

 

Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Genom fokus på genomförande av resultaten av forskningen och utbildningen är det ambitionen att dessa snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

Forskning/Utbildning 2015

Utlysningens ansökningsformulär finns på följande språk: sv en

Beskrivning

Stiftelsen utlyser anslag till forskning och utbildning:
  1. Miljö – hållbara produktkedjor
  2. Entreprenörskap särskilt för utveckling av en levande landsbygd
Utlysningen vänder sig till svenska universitet, forskningsinstitut och högskolor.

Datum

Öppnar: 2015-09-09 16:00
Stänger: 2015-11-12 16:00
Utlysningen är inte öppen. Det går inte att ansöka.

Ansökningsområden

1. Utlysning av anslag inom miljöområdet - hållbara produktkedjor
Kunskapsuppbyggnad inom miljöområdet för ökad hållbarhet skall bidra till en förståelse för, eller direkt förbättring av, hur olika aktörer, tekniska lösningar och informationsflöden kan samverka i en eller flera produktkedjor/verksamheter med syfte att bibehålla eller öka kundnyttan och samtidigt minska naturresurs- material- och energianvändningen. Projekten kan vara mer eller mindre specifikt disciplinära, interdisciplinära eller transdisciplinära och beröra eller involvera såväl privata som offentliga och ideella aktörer. Projekt som är transformativa till sin natur och som tydligt visar hur resultaten kan genomföras i praktiken kommer att prioriteras.
2. Utlysning av anslag inom entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd
Kunskapsuppbyggnad inom entreprenörskap skall bidra till utveckling av en levande landsbygd. Projekten kan inbegripa ett brett spektra av discipliner. Projekt som tydligt visar hur resultaten kan genomföras i praktiken kommer att prioriteras.

Villkor

Anslag ges till forskning och utbildning med fokus på genomförande av resultat som ska komma de många människorna till del. Projekten, som kan inbegripa ett brett spektra av discipliner, ska vara av hög vetenskaplig kvalitet.

Vem kan söka?

Anslag kan ges till forskare vid svenska universitetet/högskolor, forskningsinstitut och landsting/regioner. Huvudsökande ska ha minst svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen.

Projekttidens längd

Stiftelsen utlyser anslag för projekt som ska starta den 1 september 2016 eller den 1 januari 2017. Anslag kan sökas för maximalt tre år.

Vad finansierar stiftelsen?

Stiftelsen finansierar projektrelaterade kostnader liksom del av lön för undervisande och forskande personal. Familjen Kamprads stiftelse finansierar också del av tjänst för medverkande från näringsliv och offentlig sektor, där det av ansökan tydligt framgår att arbetsinsatsen är en förutsättning för projektets genomförande. Familjen Kamprads stiftelse är vid inget tillfälle att betrakta som arbetsgivare.

Projektrelaterade kostnader är exempelvis bidrag till resor, publiceringskostnader och laborativ utrustning som direkt kan hänföras till projektet.

Stiftelsen tillåter omkostnadsbidrag/indirekta kostnader (inklusive hyra) med högst 35 % beräknat på projektets direkta lönekostnader.

Bidrag beviljas inte för:
  • kostnader som nedlagts före 2016-08-31
  • anordnande av konferenser

Ansökan ska bestå av

Stiftelsen använder ansökningssystemet FundPro för elektronisk ansökan. Ansökningssystemet består av följande delar:
  • populärvetenskaplig beskrivning där tre frågor ska besvaras
  • hur resultatet ska spridas till de många människorna
  • projektplan
  • budget
  • CV och publikationslista
Huvudsökande kan endast lämna in en ansökan. Det är dock tillåtet att vara medsökande i flera projekt.

Villkor och redovisning

Anslag får inte användas till annat än de kostnader som specificeras i ansökan och som godkänns av stiftelsen. Mottagare av anslag förbinder sig att följa stiftelsens villkor. En redovisning av förbrukade medel ska lämnas till Familjen Kamprads stiftelse. Utrustning som finansieras av Familjen Kamprads stiftelse blir mottagande institutions egendom. Underlåtenhet att redovisa, helt eller delvis, medför återbetalningsskyldighet i motsvarande mån. Familjen Kamprads stiftelse kan lämna anstånd med redovisningen om detta begärs i förväg och bedöms skäligt.
Sökanden är medveten om och lämnar sitt samtycke till Stiftelsens behandling och lagring av personuppgifter för den interna beredningsprocessen (personuppgiftslagen). Sökanden har rätt att ta del av registrerade uppgifter. Sökanden lämnar sitt samtycke till publicering av sökandes namn på Stiftelsens hemsida vid beviljande av medel. Vid publicering av resultat ska anslaget från Familjen Kamprads stiftelse omnämnas.

Elektronisk ansökan

Ansökan kan enbart lämnas elektroniskt. Ansökan lämnas på svenska eller engelska. En populärvetenskaplig beskrivning ska alltid finnas på svenska. Bekräftelse kommer att skickas när den elektroniska ansökan är mottagen av Stiftelsen. Observera att efter att ansökan är inskickad så kan den inte ändras eller kompletteras.

Sökande ansvarar själv för att ansökan är fullständig. Stiftelsen kommer inte att behandla ofullständiga ansökningar.

Ansökan ska vara insänd till Familjen Kamprads stiftelse senast den 19 november 2016 kl. 16.00.

Besked om anslag beviljats eller inte skickas per brev till samtliga sökande i april 2017.

För mer information

Här hittar du frågor och svar för dig som söker anslag. Övriga frågor besvaras via Stiftelsens kansli: info@familjenkampradsstiftelse.se

Publicerat 2015-09-09
 

© FundPro, 2021