;

 

Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Genom fokus på genomförande av resultaten av forskningen och utbildningen är det ambitionen att dessa snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Utlysningar

Hjälpverksamhet bland behövande äldre våren 2015
Stiftelsen utlyser bidrag till Hjälpverksamhet bland behövande äldre.

Läs mer
Forskning/Utbildning 2015
Stiftelsen utlyser anslag till forskning och utbildning:
 1. Miljö – hållbara produktkedjor
 2. Entreprenörskap särskilt för utveckling av en levande landsbygd
Utlysningen vänder sig till svenska universitet, forskningsinstitut och högskolor.

Läs mer
Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2016
Stiftelsen utlyser bidrag till Hjälpverksamhet bland behövande äldre.

Läs mer
Forskning/Utbildning 2016
Stiftelsen utlyser anslag till forskning och utbildning:

 1. Effektivisering av hälso- och sjukvården
  Utlysningen vänder sig till forskare vid svenska universitet/högskolor, forskningsinstitut och landsting/regioner.

 2. Integration av nyanlända
  Utlysningen vänder sig till forskare vid svenska universitet/högskolor och forskningsinstitut.

Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet.

Läs mer
Forskning/utbildning 2017
Stiftelsen utlyser anslag till forskning och utbildning:

 1. Hållbara produkt- och processkedjor
  Utlysningen vänder sig till forskare vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.

 2. Livskvalitet för äldre
  Utlysningen vänder sig till forskare vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och landsting/regioner.

Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet.

Läs mer
Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2018
Stiftelsen utlyser bidrag till Hjälpverksamhet bland behövande äldre.

Läs mer
Forskning 2018 - Enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården

Familjen Kamprads stiftelse efterfrågar samarbetsprojekt mellan olika företrädare för hälso- och sjukvårdens olika huvudmän, patientintressen och akademin och som kräver tid för uppbyggnad. Målet är att stödja projekt som antar utmaningen att säkerställa kontinuitet och kvalitet i vårdprocesser för patienter med mångsjuklighet, komplexa sjukdomsbilder och olika vårdbehov. Detta kan även inbegripa projekt som handlar om att minska väntetiden från prognos till behandling.

Dagens hälso- och sjukvårdsorganisation kan vara ett hinder för det omhänder­tagande som ska garantera vårdkvalitet ur patientperspektiv. Gränser mellan specialister, vårdnivåer, olika vårdgivare och landsting och kommun kan skapa en känsla av otrygghet hos patient och närstående.

Hälso- och sjukvårdens egen förmåga att komma tillrätta med dessa problem har visat sig begränsade. Det behövs ny systematisk kunskap inom området. Det kan bland annat handla om förändrade medicinska och tekniska lösningar, förändrade arbetssätt och annorlunda tillämpning av regelverk och rutiner. Stiftelsen fäster särskilt stor vikt vid att:

 • forskargruppen består av företrädare för hälso- och sjukvårdens olika huvudmän, patientintressen och akademin
 • projektet tillför ny kunskap inom områden med kunskapsluckor och brist på evidens samt att resultatet leder till en förbättrad patientnytta

Stiftelsen finansierar inte kostnader som kan ses som huvudmannaansvar för ordinarie verksamhets­utveckling.

Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landets universitet, högskolor, forskningsinstitut, landsting/regioner (forskningsverksamma kliniker) och inom alla ämnesdiscipliner.


Läs mer
Forskning - komplexa miljöproblem som kräver nya lösningar

Det finns flera svåra miljöproblem att lösa som inbegriper olika vetenskapliga discipliner, många aktörer och flera sektorer i samhället och som kräver nya lösningar.

Familjen Kamprads stiftelse fokuserar särskilt på följande fyra aspekter, varav flertalet ska vara uppfyllda.

 • Miljönytta: Projektet ska bidra till lösningar som leder till ökad resurseffektivitet, förebygger miljöpåverkan eller ger annan miljönytta. Lösningarna ska kunna skalas upp eller reproduceras i nya sammanhang.
 • Systeminnovation: Projektet ska spänna över flera sektorer, miljöproblem och ämnesdiscipliner med syfte att stimulera nytänkande.
 • Samproduktion: Projektet ska bygga på samproduktion av ny kunskap mellan forskare och relevanta aktörer från företag, offentlig sektor och/eller civilsamhället.
 • Entreprenörskap: Projektet ska leda till hållbara lösningar som drar nytta av existerande företag eller nya företag som genom sina affärer på ett kostnadseffektivt sätt kan bidra till hållbara lösningar.

Stiftelsen utlyser upp till 130 miljoner kronor inom årets utlysning i miljö. Av de projektanslag som stiftelsen delar ut kommer en del att beviljas till projekt där miljönyttan handlar om hållbar arkitektur, inredning och design.

Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landets universitet, högskolor och forskningsinstitut och inom alla ämnesdiscipliner.Läs mer
Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2020
Stiftelsen utlyser bidrag till Hjälpverksamhet bland behövande äldre.

Läs mer
Forskning och utbildning - Förbättrad livskvalitet för äldre

Stiftelsen utlyser anslag till projekt inom området Förbättrad livskvalitet för äldre där forskare och samhällsaktörer med gemensamma krafter bidrar till äldres välbefinnande.

Stiftelsen välkomnar projektansökningar som bygger på ett eller flera av följande centrala perspektiv för den åldrande befolkningen:

 • Tillgänglighet
 • Trivsel
 • Inflytande
 • Välfärdsteknik
 • Rättssäkerhet och trygghet
 • Fysiskt och psykiskt välmående

Utlysningen är öppen för forskare vid svenska universitet/högskolor, forskningsinstitut och regioner/landsting.Läs mer
Forskning och utbildning - Entreprenörskap för en levande landsbygd
Stiftelsen utlyser upp till totalt 160 miljoner kronor i projektanslag till området Entreprenörskap för en levande landsbygd.

Sverige är i snabb förändring där fenomen som digitalisering, urbanisering, globalisering, migration och resan mot ett mer hållbart samhälle påverkar förutsättningar för entreprenörskap för en levande landsbygd. Coronapandemin innebär nya utmaningar men i framtiden också möjligheter. Inte minst handlar det om strukturomvandlingar som påverkar landsbygden.

Årets utlysning fokuserar på hur förutsättningar och villkor för entreprenörskap på landsbygden kan förbättras och komma de många människorna till del. Utlysningen avser projekt med potential att bidra till stor och långsiktig förändringskraft.

Stiftelsen fokuserar särskilt på följande aspekter:

 • Projekt som genererar ny praktisk kunskap som snabbt kan förbättra förutsättningarna för entreprenörskap på landsbygden
 • Projekt som undersöker, granskar och/eller utvärderar existerande strukturer och lösningar för att förbättra förutsättningar för entreprenörskap på landsbygden, speciellt vad gäller implementering och spridning

Utlysningen är öppen för forskare vid alla lärosäten och forskningsinstitut i Sverige och vänder sig till ett brett spektrum av vetenskapsområden som samhällsvetenskap, humaniora, medicin, naturvetenskap och teknik/design.

Stiftelsen kommer att prioritera projekt som utgår från företagens och entreprenörens verklighet och där samverkan sker mellan forskare och relevanta aktörer från företag, offentlig sektor och/eller civilsamhället.Läs mer