;

 

Crafoordska stiftelsen

Crafoordska stiftelsens uppgift är att: "...utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål..."

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

Forskning 2014

Utlysningens ansökningsformulär finns på följande språk: sv

Beskrivning

Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till primärt ettåriga forskningsprojekt. För en del av de medel stiftelsen disponerar kan Stiftelsen även bevilja ett mer långsiktigt stöd enligt B nedan.

Endast elektroniska ansökningar som kommit stiftelsen tillhanda senast torsdagen den 6 Februari 2014 16:00 kommer behandlas.

Det går endast att skicka in en ansökan per sökande.

Datum

Öppnar: 2013-12-16 09:00
Stänger: 2014-02-06 16:00
Utlysningen är inte öppen. Det går inte att ansöka.

Forskning 2014

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation bl.a. främja svensk vetenskaplig undervisning och forskning. Bidrag till forskning ges framförallt till sökande vid Lunds universitet och Linnéuniversitet samt Högskolorna i Malmö, Kristianstad, Halmstad och Blekinge samt Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

Villkor

A. Ettåriga forskningsstöd
Stiftelsen kommer att bevilja ettåriga forskningsstöd på normalt upp till 500 kkr. Stiftelsen ser gärna ansökningar till utrustning men kan även bevilja stöd till andra projektkostnader såsom drift, teknisk personal, post-doktorer, konferensresor (aktivt deltagande krävs), översättnings- och tryckkostnader, forskarutbyte och forskningsvistelser. Även stöd till tryckningskostnader kan beviljas (speciellt inom humaniora och samhällsvetenskap), då emellertid endast till direkta och indirekta kostnader för publicering i refereegranskade media. Bidrag kan även avse planering av större projektansökningar eller forskningsprogram med nationella/internationella deltagare men koordinerade inom Stiftelsens verksamhetsområde. Stöd kan beviljas till att arrangera högkvalitativa konferenser vid hemhögskolan/universitetet.
Det skall av ansökan framgå om projektet ingår i eller anknyter till ett större projekt.

Också större bidrag kan komma att beviljas främst till
  • mellantung apparatur
  • mer omfattande projekt av ämnes- och/eller fakultetsövergripande karaktär av strategisk betydelse för universitetet/högskolan.
För ansökan om stöd för inbjudan av gästforskare bör också ett kort CV för tänkt gästforskare biläggas ansökan. Här kan också stöd för gästforskarens lönekostnader beviljas.

En ansökning till stöd för inköp av mellantung utrustning kan också bestå av en något kortare beskrivning av ett huvudprojekt kompletterat med kortare beskrivningar av projekt (med forskningsansvarigas namn) som kan komma att aktivt utnyttja instrumentet.

Bidrag kan sökas för normalt ett år av institution, enskild eller flera forskare. Vid ansökan från flera forskare skall emellertid en vara huvudsökande.
 
Bidrag till finansiering eller delfinansiering av sökandens egen tjänst, annan akademisk tjänst eller doktorandtjänst kommer normalt inte att beviljas och skall sålunda inte upptas i ansökan. Stöd kan dock beviljas för kortvariga lönebidrag till unga forskare för att möjliggöra planering av större projektbidrag.

Stiftelsen ser gärna yngre sökande i den tidigare delen av karriären, men kan även komma att bevilja stöd till mer seniora forskare. De sökta projekten skall vara av hög vetenskaplig kvalitet.


Av projektbilagan, som inleds med en kort sammanfattning, skall klart framgå
- kort bakgrundsbeskrivning
- frågeställning
- projektets nyhetsvärde 
- metoder som planeras utnyttjas
- förväntade resultatet
- planerad publicering av resultaten
- etiska överväganden (om relevant för projektet)
Projektbilagan får max vara 15.000 tecken eller max 5 sidor

Av CV skall klart framgå:
- högskoleexamen (disciplin/ämnesområde)
- doktorsexamen (år, disciplin/ämnesområde)
- relevanta postdoktorsvistelser (år och placering)
- docentkompetens (år)
- nuvarande anställning, förordnandetid, andel forskning i anställningen
- tidigare akademiska anställningar och förordnanden (ange typ av anställning)
- ev föräldraledigheter etc
- handledningserfarenhet inom forskarutbildning
- total antal (ej listor!) publicerade arbeten (refereebehandlade originalarbeten resp. översikter/bokkapitel och motsvarande)
CV får vara max 2 sidor

En sökande kan beviljas upprepade stöd (normalt inte mer än tre år i följd) men Stiftelsen kan komma att prioritera nya ansökande. Ansökningar som inte uppfyller ovanstående krav kommer inte att behandlas.

B. Stöd till två- och fyraåriga forskningsprojekt
Stöd kommer att beviljas till projekt som primärt löper över två men med en möjlig förlängning på ytterligare två år. Stiftelsen kommer att bevilja medel för två år i sänder.

Stiftelsen välkomnar ansökningar på upp till 1 Mkr per år för finansiering av t.ex. drift, smärre utrustning, kostnader för post-doc eller gästforskare från annat universitet/annat land, andra kostnader i samband med eget projekt och för teknisk personal. Även delfinansiering av doktorandtjänst(er) och utbildningsbidrag för forskarutbildning kan sökas. Medel ges i detta fall endast för kostnader som är direkt relaterade till forskningsverksamhet inom projektet.

Stiftelsen kommer för denna projektform endast att beakta ansökningar från yngre forskare vars verksamhet är i en uppbyggnadsfas. Vid prioritering av ansökningar kommer huvudvikten att läggas vid den vetenskapliga kvaliteten men även projektets potential att befrämja konstituering och utveckling av en stark forskningsmiljö vid universitet eller högskolan kan komma att beaktas. Det skall av ansökan framgå om projektet ingår i eller anknyter till ett större projekt. Stiftelsen kan komma att föra över ansökningar om 2-årsstöd till 1-årsstöd enligt A ovan. 
Finansiering eller delfinansiering av sökandens egen tjänst eller annan akademisk tjänst (doktorandtjänst undantagen) kommer inte att beviljas och skall sålunda inte tas upp i ansökan. 

Ansökan skall följa mallen för 1-åriga forskningsstöd (se ovan).
Dessutom skall av projektbilagan framgå:
- eventuella förstudier och preliminära resultat
- planerade samarbeten, nationella och internationella
- varför sökanden och sökandens miljö är lämpliga att genomföra projektet

Sökanden bör också redovisa sina publicerade arbeten de senaste 10 åren.

Ansökningar som inte uppfyller ovanstående krav kommer inte att behandlas.

Ett beviljat projekt kan ges möjlighet att inför år 3 söka för ytterligare två år på motsvarande ekonomisk nivå. För denna ansökan gäller anvisningarna ovan men den skall dessutom innehålla en redovisning av det arbete som genomförts inom projektet (max 10 000 tecken).

C. Övrigt
Generellt gäller att stiftelsen normalt inte beviljar stöd till ansökningar från doktorander och normalt ej heller till emeriti.  Inte heller beviljas bidrag till studieresor eller festskrifter eller kostnader för undervisning. Bidrag för persondatorer beviljas endast med största restriktivitet. 

Bidrag får inte sökas för kostnader som nedlagts före 2014-06-01.

Stiftelsen tillåter omkostnadspåslag (inkl. hyra) direkt hänförligt till forskningsprojektet på högst 35%.

Muntliga referenser beaktas ej. Sökande är medveten om och godtar att Stiftelsen vid beviljande publicerar sökandes namn på Internet. Sökande godkänner att alla uppgifter i ansökan får lagras på ADB-medium för Stiftelsens bruk. Sökande har enligt PuL rätt att ta del av registrerade uppgifter.

Besked om bidrag beviljats eller ej lämnas per brev i juni 2014.

Utbetalning görs efter skriftlig rekvisition i nära anslutning till bidragets användning. 

Bidrag får ej användas till annat än av Stiftelsen godkänt ändamål. Bidraget får inte rekvireras förrän utbetalningsbehov föreligger för mottagaren. Stiftelsen utbetalar bidrag mot skriftlig rekvisition inom två veckor, dock tidigast i augusti månad 2014. Av Stiftelsen finansierad utrustning blir mottagande institutions egendom. Mottagare av bidrag är skyldig att senast nio månader efter utbetalning till Stiftelsen överlämna en redogörelse för hur beloppet har använts. Underlåtenhet att redovisa, helt eller delvis, medför återbetalningsskyldighet i motsvarande mån.  Beviljandebrevet anger hur redovisningen skall fullgöras. Stiftelsen kan lämna anstånd med redovisningen om anstånd begärs i förväg och om detta av Stiftelsen anses skäligt. 

Bidrag, som ej rekvirerats senast 2015-06-30, utbetalas ej.               
Stiftelsen förutsätter att det vid publicering av resultaten klart framgår att stöd erhållits från stiftelsen. Stiftelsens namn på svenska är Crafoordska stiftelsen och på engelska The Crafoord Foundation.