;

 

Crafoordska stiftelsen

Crafoordska stiftelsens uppgift är att: "...utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål..."

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

Forskning 2020

Utlysningens ansökningsformulär finns på följande språk: sv en

Beskrivning

Crafoordska stiftelsen utlyser bidrag till huvudsakligen 1-åriga forskningsprojekt, enligt punkt A nedan. För en del av de utlysta medlen kan stiftelsen bevilja ett mer långsiktigt stöd, 2-4 år, enligt punkt B nedan samt ett större bidrag enligt punkt C.

Ansökan görs via stiftelsens hemsida och skickas in senast torsdagen den 6 februari 2020 kl 16.00. Det går endast att skicka in en ansökan per sökande. Det går dock bra att vara huvudsökande och medsökande i två skilda ansökningar.

Bidrag till forskning beviljas sökande vid Lund universitet, Malmö universitet och Linnéuniversitetet samt Högskolorna i Kristianstad, Halmstad och Blekinge samt Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

Datum

Öppnar: 2019-12-16 09:00
Stänger: 2020-02-06 16:00
Utlysningen är inte öppen. Det går inte att ansöka.

Forskning 2020

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation bl.a. främja svensk vetenskaplig undervisning och forskning.

Villkor

Finansiering

Godkända kostnader
 • Utrustning
 • Drift
 • Personalkostnader för teknisk personal, postdoktorer, gästforskare från annat universitet eller land samt delfinansiering av doktorandtjänst. Observera att postdoktor måste vara disputerad när ansökan skickas in.
 • Planering av större projektansökningar eller forskningsprogram med nationella/internationella deltagare.
 • Arrangemang av högkvalitativa konferenser
 • Konferensresor med aktivt deltagande
 • Publikationskostnader
 • Forskarutbyte och forskningsvistelser

Kostnaderna måste vara direkt relaterade till forskningsverksamheten inom projektet.

Omkostnadspåslag tillåts på personal-och driftskostnader med max 35%. Observera att lokalkostnad räknas som omkostnadspåslag. Omkostnadspåslag får inte läggas på utrustning.

Utrustning blir mottagande institutions egendom.

Kostnaderna får räknas tidigast fr o m 1 juni 2020.

Ej godkända kostnader
 • Sökandes lönekostnad
 • Stipendier
 • Personlig dator och mobiltelefon
 • Studieresor
 • Festskrifter
 • Undervisning på grund-och avancerad nivå

A. Bidrag till 1-åriga forskningsprojekt

Stiftelsen beviljar 1-åriga bidrag på upp till 500 000 kronor.

En sökande kan beviljas upprepade bidrag, men stiftelsen kan besluta att prioritera nya sökande.

Stiftelsen ser gärna yngre sökande i den tidigare delen av karriären, men kan även komma att bevilja bidrag till mer seniora forskare.

B. Bidrag till 2- och 4-åriga forskningsprojekt

Stiftelsen beviljar i första hand 2-årsbidrag på upp till 1 miljon kronor per år. Det finns möjlighet att ansöka om förlängning för ytterligare 2 år.

Stiftelsen prioriterar ansökningar från yngre forskare vars verksamhet är under uppbyggnad.

Vid bedömning av ansökningarna läggs huvudvikten vid den vetenskapliga kvaliteten.

En annan viktig faktor är projektets potential att främja konstituering och utveckling av en stark forskningsmiljö vid universitetet eller högskolan. Det ska framgå av ansökan om projektet ingår i eller anknyter till ett större projekt.

Stiftelsen kan komma att föra över ansökningar om 2-årsbidrag till 1-årsbidrag, enligt A ovan.

Ansökan för 2-årsbidrag ska följa mallen för 1-årsbidrag. Dessutom ska av projektbilagan framgå:
 • Eventuella förstudier och preliminära resultat
 • Planerade samarbeten; nationella och internationella
 • Varför sökande och sökandes miljö är lämpliga att genomföra projektet

Sökande bör också redovisa en lista över sina publicerade arbeten se senaste 5 åren.

Om ansökan är en förlängning av en tidigare ansökan gäller anvisningarna ovan, men ska dessutom innehålla en redovisning av det arbete som genomförts inom projektet (max 10 000 tecken).

C. Större bidrag

En mindre del av den utdelade summan kan beviljas för större bidrag till främst:

 • Utrustning
 • Projekt med ämnesövergripande strategisk relevans

En ansökan om medel för utrustning ska innehålla en projektbeskrivning som kortfattat beskriver de delprojekt som kommer att utnyttja utrustningen.

Ovanstående kan sökas av universitet, fakultet, institution eller enskild forskare. I ansökan ska alltid en ansvarig person anges.

Allmänna upplysningar

De sökta projekten ska vara av hög vetenskaplig kvalitet.

Huvudsökande ska vara enskild person med undantag för vad som står under C.

Stiftelsen beviljar inte bidrag till ansökningar från doktorander eller emeriti.

Ansökningar som inte uppfyller kraven ovan kommer inte behandlas.

Sökande är medveten om och godtar att stiftelsen vid beviljande publicerar sökandes namn på stiftelsens hemsida.

Stiftelsen förutsätter att det vid publicering av resultaten klart framgår att stöd erhållits från stiftelsen. Stiftelsens namn på svenska är Crafoordska stiftelsen och på engelska The Crafoord Foundation.

Information om personuppgifter GDPR

Såhär behandlar vi dina personuppgifter – se vår Integritetspolicy

Ansökans utformning på svenska och engelska

Obligatoriska bilagor som scannas in i pdf-format, max 4 MB:
 • en projektbilaga (max 15 000 tecken inkl blanksteg, eller max 5 sidor om ansökan innehåller bilder/figurer)
 • Sökandens CV (max 2 sidor)
 • Sökandens publicerade arbeten de senaste 5 åren (max 5 sidor)
Av projektbilagan, som inleds med en kort sammanfattning, skall framgå:
 • kort bakgrundsbeskrivning
 • frågeställning
 • projektets nyhetsvärde
 • metoder som planeras utnyttjas
 • förväntade resultat
 • planerad publicering av resultaten
 • etiska överväganden (om relevant för projektet)
Av CV skall framgå:
 • högskoleexamen (disciplin/ämnesområde)
 • doktorsexamen (år, disciplin/ämnesområde)
 • relevanta postdoktorsvistelser (år och placering)
 • docentkompetens (år)
 • nuvarande anställning, förordnandetid, andel forskning i anställningen
 • tidigare akademiska anställningar och förordnanden (ange typ av anställning)
 • ev föräldraledigheter etc
 • handledningserfarenhet inom forskarutbildning
 • totalt antal (ej listor!) publicerade arbeten (refereebehandlade originalarbeten resp. översikter/bokkapitel och motsvarande)
 

© FundPro, 2021