;

 

Crafoordska stiftelsen

Crafoordska stiftelsens uppgift är att: "...utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål..."

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

Övriga Bidrag 2019

Utlysningens ansökningsformulär finns på följande språk: Svenska

Beskrivning

Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till följande ändamål till förmån för allmänheten: handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

Crafoordska Stiftelsen kommer inte att ge bidrag till individuell humanitär hjälp. Ni kan således inte längre söka bidrag hos stiftelsen.

Endast elektroniska ansökningar som kommit stiftelsen tillhanda senast den 5 september 2019 16:00 kommer behandlas.

Datum

Öppnar: 2019-07-01 09:00
Stänger: 2019-09-05 16:00

Ansökningsområden

1. Handikapp
t ex kvalificerade ekonomiska problem på grund av barns/ungdoms handikapp.
2. Idrott
som stöd till idrottsföreningars ungdomsverksamhet
3. Kulturell eller konstnärlig verksamhet
4. Studier / utbildning
till föreningar / skolor som stöder barn och ungdomar med särskilda behov (bidrag till handikappade barns studier kan beviljas under punkt 1 ovan)
5. Barns och ungdomars fostran / humanitär hjälp grupp
främst till föreningar som främjar denna, t ex scouting, friluftsverksamhet, drogbekämpning, o dyl

Villkor

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för enskild person eller organisation stödja följande ändamål till förmån för allmänheten:

1. Handikapp, t ex kvalificerade ekonomiska problem på grund av handikapp.

2. Idrott som stöd till idrottsföreningars ungdomsverksamhet.

3. Kulturell och konstnärlig verksamhet.

4. Studier / utbildning, till föreningar och skolor som stödjer barn och ungdomar med särskilda behov (bidrag till handikappade barns studier kan beviljas under punkt 1 ovan)

5. Barns och ungdomars fostran, främst till föreningar som främjar denna, som scout- och friluftsverksamhet, drogbekämpning och liknande

Bidrag, till samtliga ovanstående kategorier, beviljas endast till personer som är folkbokförda i Skåne och till organisationer med verksamhet i Skåne.

Bidrag ges ej till egen lön. Bidrag beviljas ej till bolag.

CRAFOORDSKA STIFTELSENS RESESTIPENDIUM

Lunds universitet ansvarar för ansökningarna av Crafoordska stiftelsens resestipendium.

Crafoordska stiftelsens resestipendium kan sökas av studenter vid Lunds universitet.

Du hittar mer information om stipendiet, ansökningstider och behörighetskrav på universitetets webbsida https://www.lu.se/studera/studera-utomlands/stipendier-for-utlandsstudier/crafoordska- stiftelsens-resestipendium.

Du som är student vid Lunds universitet får, via e-post, information från universitetet inför ansökningsperioden.

Har du frågor om stipendiet? Kontakta: crafoord@er.lu.se

Obligatoriska bilagor för respektive kategori:
Handikapp

Om enskild person söker:
- Senaste "Besked om slutlig skatt" för hela hushållet (inte skattekontoutdrag!) eller intyg från Skattemyndigheten att taxering ej åsatts
- Uppgift om bostadsbidrag och förekommande bidragsförskott
- Kuratorsintyg eller läkarintyg

Om förening söker:
-Medlemsantal och ekonomiuppgifter, verifierat av föreningens revisor

Stöd till idrott

Om förening söker:
- Medlemsantal och ekonomiuppgifter, skall verifieras av föreningens revisor

Kulturell eller konstnärlig verksamhet

Om enskild person söker:
- Senaste "Besked om slutlig skatt" för den sökande (inte skattekontoutdrag!) eller intyg från skattemyndigheten att taxering ej åsatts
- Konstnärlig / kulturell meritförteckning.

Om förening söker:
- medlemsantal och ekonomiuppgifter, skall verifieras av föreningens revisor. Bidrag ges ej till bolag.

Barns och ungdomars fostran

Om förening söker:
- Medlemsantal och ekonomiuppgifter, skall verifieras av föreningens revisor.

Tänk på att:
  • Vi behandlar endast ansökan från sökande som lämnat in redovisning för tidigare bidrag i tid.
  • Det är målsman som söker för omyndigs räkning, omyndig beviljas inte bidrag.
  • Kostnader får räknas tidigast fr o m januari efter ansökningsåret.
  • I kostnadsspecifikationen ska kostnadsslaget vara angivet och beloppet specificerat.
  • Varje ansökan är självständig, man kan inte hänvisa till tidigare års ansökan/ansökningar.
  • Ange om du sökt eller erhållit bidrag för samma ändamål från andra stiftelser.
Beslut

Beslut om bidrag beviljats eller ej skickas ut per brev i december. Stiftelsen kommenterar ej beviljade/avslagna ansökningar.

Mottagaren är medveten om och godtar att stiftelsen vid beviljande publicerar sökande organisations namn på stiftelsens hemsida. Enskilda personers namn och sökande som får avslag publiceras ej.

Utbetalning (rekvisition)

Rekvisitionskupongen finns i beviljandebrevet och skickas till stiftelsen per post eller e-post när mottagaren har behov av bidraget. Bidraget utbetalas därefter inom två veckor till postgiro, bankgiro eller bankkonto. Bidraget betalas tidigast ut i januari efter ansökningsåret.

Mottagaren kan rekvirera bidraget fram till den 31 december året efter ansökningsåret, därefter utbetalas inget bidrag.

Tidigare bidrag måste ha redovisats för att nytt bidrag ska betalas ut.

Redovisning

Senast nio månader efter att bidraget betalats ut ska det redovisas för stiftelsen. Redovisningen skickas in per post eller e-post. Hur redovisningen ska göras framgår av beviljandebrevet. Utebliven redovisning samt om bidraget använts för annat ändamål än det som angivits och beviljats i ansökan medför återbetalningsskyldighet. Stiftelsen kan lämna anstånd med redovisningen om anstånd begärs i förväg och om det av stiftelsen anses skäligt.

Ev ej använd del av bidraget återbetalas till stiftelsens bankgironr 147-2232, i samband med redovisningen.

Information om personuppgifter
Så här behandlar vi dina personuppgifter https://www.crafoord.se/info/integritetspolicy/integritetspolicy.aspx.
Frågor?
Ring oss på telefon 046-38 58 91 eller skicka e-post till crafoord@crafoord.se.