;

 

Crafoordska stiftelsen

Crafoordska stiftelsens uppgift är att: "...utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål..."

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

Forskning 2019

Utlysningens ansökningsformulär finns på följande språk: sv en

Beskrivning

Crafoordska stiftelsen utlyser stöd till primärt ettåriga forskningsprojekt, enligt A nedan. För en del av de medel som stiftelsen disponerar kan stiftelsen även bevilja ett mer långsiktigt stöd, enligt B nedan.

Ansökan skall ifyllas och sändas in via vår hemsida senast torsdagen den 7 februari 2019 kl. 16.00. Det går endast att skicka in en ansökan per sökande, dock kan du vara både huvudsökande och medsökande.

Bidrag till forskning ges till sökande vid Lunds universitet, Malmö universitet och Linnéuniversitet samt Högskolorna i Kristianstad, Halmstad och Blekinge samt Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

Datum

Öppnar: 2018-12-17 09:00
Stänger: 2019-02-07 16:00
Utlysningen är inte öppen. Det går inte att ansöka.

Forskning 2019

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation bl.a. främja svensk vetenskaplig undervisning och forskning.

Villkor

Finansiering

Stiftelsen stödjer forskningsprojekt genom att bevilja medel för utrustning, drift, teknisk personal, post-doktorer eller gästforskare från annat universitet/land och andra kostnader i samband med eget projekt. Även delfinansiering av doktorandtjänst kan sökas. Medel ges i detta fall endast för kostnader som är direkt relaterade till forskningsverksamhet inom projektet.

Bidrag kan även avse planering av större projektansökningar eller forskningsprogram med nationella/internationella deltagare. Stöd kan beviljas till att arrangera högkvalitativa konferenser.

Stiftelsen kan även bevilja medel till konferensresor (med aktivt deltagande), publikationskostnader, forskarutbyte och forskningsvistelser.

Utrustning finansierad av stiftelsen blir mottagande institutions egendom.

Stiftelsen tillåter omkostnadspåslag, direkt hänförligt till forskningsprojektet, på högst 35%.

Ej godkända kostnader

 • Sökandes egen lön
 • Stipendier
 • Studieresor
 • Festskrifter
 • Undervisning på grund-och avancerad nivå

Muntliga referenser beaktas ej.

Bidrag får inte sökas för kostnader som nedlagts före 2019-06-01.

A. Ettåriga forskningsstöd

Stiftelsen beviljar ettåriga forskningsstöd på normalt upp till 500 kkr. En sökande kan beviljas upprepade stöd, men stiftelsen kan komma att prioritera nya sökande.

Stiftelsen ser gärna yngre sökande i den tidigare delen av karriären, men kan även komma att bevilja stöd till mer seniora forskare.

B. Stöd till två- och fyraåriga forskningsprojekt

Stöd beviljas till projekt som primärt löper över två år, men med en möjlig förlängning på ytterligare två år. Stiftelsen välkomnar ansökningar på upp till 1 Mkr per år.

Stiftelsen kommer för denna projektform prioritera ansökningar från yngre forskare vars verksamhet är i en uppbyggnadsfas. Vid prioritering av ansökningar kommer huvudvikten att läggas vid den vetenskapliga kvaliteten, men även projektets potential att befrämja konstituering och utveckling av en stark forskningsmiljö vid universitetet eller högskolan kan komma att beaktas. Det skall av ansökan framgå om projektet ingår i eller anknyter till ett större projekt. Stiftelsen kan komma att föra över ansökningar om tvåårsstöd till ettårsstöd enligt A ovan.


Ansökan skall följa mallen för 1-åriga forskningsstöd (se nedan).

Dessutom skall av projektbilagan framgå:
 • eventuella förstudier och preliminära resultat
 • planerade samarbeten, nationella och internationella
 • varför sökanden och sökandens miljö är lämpliga att genomföra projektet

Sökanden bör också redovisa en lista över sina publicerade arbeten de senaste 5 åren.

Om ansökan är en förlängning av en tidigare ansökan gäller anvisningarna ovan, men den skall dessutom innehålla en redovisning av det arbete som genomförts inom projektet (max 10 000 tecken).

C. Större bidrag

En mindre del av utdelade medel kan komma att beviljas för större bidrag till främst
 • utrustning
 • projekt med ämnesövergripande strategisk relevans

En ansökan om medel för utrustning skall innehålla en projektbeskrivning, som kortfattat beskriver de delprojekt som kommer att utnyttja utrustningen.

Ovanstående kan sökas av universitet, fakultet, institution eller enskild forskare. I ansökan skall dock en ansvarig huvudsökande person anges.

Allmänna upplysningar

De sökta projekten skall vara av hög vetenskaplig kvalitet. Huvudsökande ska vara enskild person med undantag för vad som står under C. Ansökningar från doktorander kommer inte att beaktas. Stiftelsen beviljar inte stöd till emeriti.

En sökande kan beviljas upprepade stöd (normalt inte mer än tre år i följd), men stiftelsen kan komma att prioritera nya sökande. Ansökningar som inte uppfyller ovanstående krav kommer inte att behandlas.

Ansökans utformning på svenska eller engelska

Obligatoriska bilagor som scannas in i pdf-format, max 4 MB
 • en projektbilaga (max 15 000 tecken, eller max 5 sidor om ansökan innehåller bilder/figurer)
 • Sökandens CV (max 2 sidor)
 • Sökandens publicerade arbeten de senaste 5 åren (max 5 sidor)
Av projektbilagan, som inleds med en kort sammanfattning, skall framgå

 • kort bakgrundsbeskrivning
 • frågeställning
 • projektets nyhetsvärde
 • metoder som planeras utnyttjas
 • förväntade resultat
 • planerad publicering av resultaten
 • etiska överväganden (om relevant för projektet)

Av CV skall framgå:

 • högskoleexamen (disciplin/ämnesområde)
 • doktorsexamen (år, disciplin/ämnesområde)
 • relevanta postdoktorsvistelser (år och placering)
 • docentkompetens (år)
 • nuvarande anställning, förordnandetid, andel forskning i anställningen
 • tidigare akademiska anställningar och förordnanden (ange typ av anställning)
 • ev föräldraledigheter etc
 • handledningserfarenhet inom forskarutbildning
 • totalt antal (ej listor!) publicerade arbeten (refereebehandlade originalarbeten resp. översikter/bokkapitel och motsvarande)

Beslut

Besked om bidrag beviljats eller ej lämnas per brev i juni 2019. Stiftelsen kommenterar ej beviljade/avslagna ansökningar.

Sökande är medveten om och godtar att stiftelsen vid beviljande publicerar sökandes namn på stiftelsens hemsida.

Stiftelsen förutsätter att det vid publicering av resultaten klart framgår att stöd erhållits från stiftelsen. Stiftelsens namn på svenska är Crafoordska stiftelsen och på engelska The Crafoord foundation.

Rekvisition

Utbetalning görs efter skriftlig rekvisition i nära anslutning till bidragets användning.

Bidrag får ej användas till annat än av stiftelsen godkänt ändamål. Bidraget får inte rekvireras förrän utbetalningsbehov föreligger för mottagaren. Stiftelsen utbetalar bidrag mot skriftlig rekvisition inom två veckor, dock tidigast i augusti 2019. I beviljandebrevet framgår vilka uppgifter rekvisitionen ska innehålla.

Beviljat anslag skall användas vid det lärosäte där forskaren är anställd vid ansökningstillfället.

Bidrag, som ej rekvirerats senast 2020-06-30, utbetalas ej.

Redovisning

Mottagare av ettårsbidrag är skyldig att senast 12 månader efter utbetalning skicka in en ekonomisk redogörelse för hur beloppet har använts.

Mottagare av tvåårsbidrag är skyldig att senast 24 månader efter utbetalning skicka in en ekonomisk redogörelse samt inkomma med en kortfattad populärvetenskaplig utformad redovisning av uppnådda resultat.

Underlåtenhet att redovisa, helt eller delvis, medför återbetalningsskyldighet i motsvarande mån. Beviljandebrevet anger hur redovisningen skall fullgöras. Stiftelsen kan lämna anstånd med redovisningen om anstånd begärs i förväg och om detta av stiftelsen anses skäligt.

Information om personuppgifter - GDPR

Så här behandlar vi dina personuppgifter – se vår Integritetspolicy.