;

 

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja medicinsk forskning särskilt inom reumatologi – företrädesvis på grundnivå. Därmed skall särskilt behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

Forskningsanslag 2019

Utlysningens ansökningsformulär finns på följande språk: sv en

Beskrivning

Stiftelsen kommer att bevilja forskningsstöd till sökande vid Lunds universitet för forskning inom området reumatiska sjukdomar, gäller preklinisk och klinisk forskning. Behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas särskilt. Stiftelsen beviljar stöd till projektkostnader såsom utrustning, drift, teknisk personal, post-doktorer, konferensresor (aktivt deltagande krävs), forskarutbyte och forskningsvistelser.

Datum

Öppnar: 2019-08-15 09:00
Stänger: 2019-09-30 15:00
Utlysningen är inte öppen. Det går inte att ansöka.

Forskningsanslag 2019

Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja medicinsk forskning särskilt inom reumatologi – företrädesvis på grundnivå. Därmed skall särskilt behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas. Varje år har stiftelsen en utlysningsperiod. Ansökningar får endast komma från forskare inom reumatologi vid Lunds Universitet.

Villkor

Forskningsstöd

Stiftelsen kommer att bevilja forskningsstöd till sökande vid Lunds universitet för forskning inom området reumatiska sjukdomar, gäller preklinisk och klinisk forskning. Behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas särskilt. Stiftelsen beviljar stöd till projektkostnader såsom utrustning, drift, teknisk personal, post-doktorer, konferensresor (aktivt deltagande krävs), forskarutbyte och forskningsvistelser.

Det skall av ansökan framgå om projektet ingår i eller anknyter till ett större projekt. Bidrag kan sökas för normalt ett år av institution, enskild eller flera forskare. Vid ansökan från flera forskare skall emellertid en vara huvudsökande.

Bidrag till finansiering eller delfinansiering av sökandens egen tjänst kommer normalt inte att beviljas och skall sålunda inte upptas i ansökan. Stipendier beviljas ej.

Stiftelsen ser gärna yngre sökande i den tidigare delen av karriären, men kan även komma att bevilja stöd till mer seniora forskare. De sökta projekten skall vara av hög vetenskaplig kvalitet.

Av projektbilagan, som inleds med en kort sammanfattning, skall klart framgå

 • sammanfattning
 • kort bakgrundsbeskrivning
 • frågeställning
 • projektets nyhetsvärde
 • metoder som planeras utnyttjas
 • förväntade resultatet
 • planerad publicering av resultaten
 • etiska överväganden (om relevant för projektet)
 • uppnådda resultat under föregående anslagsperiod (om tillämpligt)
Projektbilagan får max vara 15.000 tecken eller max 5 sidor

Av CV skall klart framgå:

 • högskoleexamen (disciplin/ämnesområde)
 • doktorsexamen (år, disciplin/ämnesområde)
 • relevanta postdoktorsvistelser (år och placering)
 • docentkompetens (år)
 • nuvarande anställning, förordnandetid, andel forskning i anställningen
 • tidigare akademiska anställningar och förordnanden (ange typ av anställning)
 • ev föräldraledigheter etc
 • handledningserfarenhet inom forskarutbildning
 • totalt antal (ej listor!) publicerade arbeten (refereebehandlade originalarbeten resp. översikter/bokkapitel och motsvarande)
CV får vara max 2 sidor

Ansökningar som inte uppfyller ovanstående krav kommer inte att behandlas.

Övrigt

Generellt gäller att stiftelsen normalt inte beviljar stöd till ansökningar från doktorander och normalt ej heller till emeriti. Inte heller beviljas bidrag till studieresor eller festskrifter eller kostnader för undervisning. Bidrag för persondatorer beviljas endast med största restriktivitet.

Bidrag får inte sökas för kostnader som nedlagts före 2019-12-01.

Stiftelsen tillåter omkostnadspåslag (inkl. hyra) direkt hänförligt till forskningsprojektet på högst 25%.

Muntliga referenser beaktas ej.

Information om personuppgifter (GDPR), se vår integritetspolicy på www.annagretacrafoord.se

Besked om bidrag beviljats eller ej lämnas per brev i december 2019.

Utbetalning görs efter skriftlig rekvisition i nära anslutning till bidragets användning.

Bidrag får ej användas till annat än av Stiftelsen godkänt ändamål. Bidraget får inte rekvireras förrän utbetalningsbehov föreligger för mottagaren. Stiftelsen utbetalar bidrag mot skriftlig rekvisition inom två veckor, dock tidigast i januari månad 2020. Av Stiftelsen finansierad utrustning blir mottagande institutions egendom. Mottagare av bidrag är skyldig att senast nio månader efter utbetalning till Stiftelsen överlämna en redogörelse för hur beloppet har använts. Underlåtenhet att redovisa, helt eller delvis, medför återbetalningsskyldighet i motsvarande mån. Beviljandebrevet anger hur redovisningen skall fullgöras. Stiftelsen kan lämna anstånd med redovisningen om anstånd begärs i förväg och om detta av Stiftelsen anses skäligt.

Bidrag, som ej rekvirerats senast 2020-12-31 utbetalas ej.

Stiftelsen förutsätter att det vid publicering av resultaten klart framgår att stöd erhållits från stiftelsen.

Stiftelsens namn är Anna-Greta Crafoords Stiftelse för reumatologisk forskning.