;

 

Aktuella utlysningar 3

Språk:      

Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Genom fokus på genomförande av resultaten av forskningen och utbildningen är det ambitionen att dessa snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del. Läs mer

Forskning 2018 - Enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården Öppen

Familjen Kamprads stiftelse efterfrågar samarbetsprojekt mellan olika företrädare för hälso- och sjukvårdens olika huvudmän, patientintressen och akademin och som kräver tid för uppbyggnad. Målet är att stödja projekt som antar utmaningen att säkerställa kontinuitet och kvalitet i vårdprocesser för patienter med mångsjuklighet, komplexa sjukdomsbilder och olika vårdbehov. Detta kan även inbegripa projekt som handlar om att minska väntetiden från prognos till behandling.

Dagens hälso- och sjukvårdsorganisation kan vara ett hinder för det omhänder­tagande som ska garantera vårdkvalitet ur patientperspektiv. Gränser mellan specialister, vårdnivåer, olika vårdgivare och landsting och kommun kan skapa en känsla av otrygghet hos patient och närstående.

Hälso- och sjukvårdens egen förmåga att komma tillrätta med dessa problem har visat sig begränsade. Det behövs ny systematisk kunskap inom området. Det kan bland annat handla om förändrade medicinska och tekniska lösningar, förändrade arbetssätt och annorlunda tillämpning av regelverk och rutiner. Stiftelsen fäster särskilt stor vikt vid att:

  • forskargruppen består av företrädare för hälso- och sjukvårdens olika huvudmän, patientintressen och akademin
  • projektet tillför ny kunskap inom områden med kunskapsluckor och brist på evidens samt att resultatet leder till en förbättrad patientnytta

Stiftelsen finansierar inte kostnader som kan ses som huvudmannaansvar för ordinarie verksamhets­utveckling.

Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landets universitet, högskolor, forskningsinstitut, landsting/regioner (forskningsverksamma kliniker) och inom alla ämnesdiscipliner.


Öppnar
2018-08-31
12:00
Stänger
2018-10-24
15:00
Språk: Svenska English Läs mer & ansök

Maggie Stephens Stiftelse

Läs mer

Ansökningar Hösten 2018 Öppen

Anslag för medicinsk vetenskaplig forskning, huvudsakligen bidrag till kongressresor (aktivt deltagande) samt studieresor. Medel kan sökas för rese- och hotellkostnader samt konferensavgift men ej för traktamente samt ej för resor (inklusive boende och konferensavgift) inom Sverige. (Bidrag ges för resor som påbörjas tidigast en månad efter ansökningstidens utgång).

Företräde för disputerade kliniska forskare.

Sökande ska ha anknytning till Lunds universitet.


Öppnar
2018-09-15
09:00
Stänger
2018-10-31
16:00
Språk: Svenska Läs mer & ansök

Personalstiftelsen Kjell Beijers 80-årsstiftelse

Läs mer

Ansökningar 2018 Öppen Privat


Öppnar
2018-01-01
09:00
Stänger
2018-12-31
23:00
Språk: Svenska Läs mer & ansök