;

 

Aktuella utlysningar 3

Språk:      

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja medicinsk forskning särskilt inom reumatologi – företrädesvis på grundnivå. Därmed skall särskilt behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas Läs mer

Forskningsanslag 2019 Öppen

Stiftelsen kommer att bevilja forskningsstöd till sökande vid Lunds universitet för forskning inom området reumatiska sjukdomar, gäller preklinisk och klinisk forskning. Behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas särskilt. Stiftelsen beviljar stöd till projektkostnader såsom utrustning, drift, teknisk personal, post-doktorer, konferensresor (aktivt deltagande krävs), forskarutbyte och forskningsvistelser.
Öppnar
2019-08-15
09:00
Stänger
2019-09-30
15:00
Språk: Svenska English Läs mer & ansök

Maggie Stephens Stiftelse

Läs mer

Ansökningar Hösten 2019 Öppen

Utlysning 1:

Anslag för medicinsk vetenskaplig forskning, huvudsakligen bidrag till kongressresor (aktivt deltagande) samt studieresor. Medel kan sökas för rese- och hotellkostnader samt konferensavgift men ej för traktamente samt ej för resor (inklusive boende och konferensavgift) inom Sverige. (Bidrag ges för resor som påbörjas tidigast en månad efter ansökningstidens utgång).

Företräde för disputerade kliniska forskare.

Sökande ska ha anknytning till Lunds universitet.


Utlysning 2:

Maggie Stephens Stiftelse ledigkungör forskningsmedel för yngre disputerade forskare Berättigade att söka företrädesvis yngre kliniska forskare verksamma inom 10 år efter disputation vid medicinska fakulteten, Lunds universitet. Projekten skall ha en tydlig klinisk profil och utföras av kliniskt verksam läkare.

5 anslag är lediga för ansökan vardera om 200 000.

Ansökan skall innehålla följande:

  • forskningsplan högst 2 A4 sidor på svenska eller engelska;
  • CV för sökande på två sidor;
  • Lista över publikationer efter disputation;
  • Ekonomisk kalkyl inklusive angivande av tillgängliga medel.


Öppnar
2019-09-04
09:00
Stänger
2019-10-04
09:00
Språk: Svenska Läs mer & ansök

Personalstiftelsen Kjell Beijers 80-årsstiftelse

Läs mer

Ansökningar 2019 Öppen Privat


Öppnar
2019-01-01
09:00
Stänger
2019-12-31
23:00
Språk: Svenska Läs mer & ansök